Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 12 februari 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Mål C-88/21)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Part i det nationella målet

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 39 i rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), särskilt artikel 39.3, tolkas så, att den medför en skyldighet att förbjuda registrering av föremål som har registrerats i Schengens informationssystem, trots att registreringen inte längre är relevant (fordonet har påträffats, det straffrättsliga förfarandet i den medlemsstat där fordonet påträffades kommer inte att fullföljas eftersom inget brott har begåtts i den medlemsstaten, den stat som lade in registreringen har informerats men vidtar inga åtgärder för att radera registreringen i systemet)?

2.    Ska artikel 39 i rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), särskilt artikel 39.3, tolkas så, att den medför en skyldighet för en medlemsstat som har påträffat ett föremål som har registrerats i enlighet med artikel 38.1 i beslutet att fastställa nationella bestämmelser som förbjuder alla åtgärder med avseende på det påträffade föremålet förutom sådana med hjälp av vilka det syfte som avses i artikel 38 (beslagtagande eller användning som bevis i brottmål) skulle uppnås?

3.    Ska artikel 39 i rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), särskilt artikel 39.3, tolkas så, att medlemsstaterna får fastställa bestämmelser som gör det möjligt att göra undantag från förbudet mot att registrera fordon som har registrerats i SIS i enlighet med artikel 38 i beslutet, efter det att de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten har vidtagit åtgärder för att informera den stat som lade in registreringen om det påträffade föremålet?

____________