Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 11. februar 2021 – NSV og NM mod BT

(Sag C-87/21)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Cluj

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: NSV og NM

Sagsøgt: BT

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, artikel 5 og artikel 4, stk. 1, i direktiv 93/13/EØF 1 fortolkes således, at et kontraktvilkår om kursrisiko ikke er fritaget for vurdering, såfremt dette kontraktvilkår i en gensidigt bebyrdende aftale baseret på magtforhold gennemfører et princip udtrykt i en deklaratorisk bestemmelse, der finder anvendelse på aftaler uden vederlag, tilsigter at stille aftaleparterne i et balanceforhold og ikke har været genstand for lovgivers vurdering med henblik på at sikre en afbalanceret afvejning mellem den erhvervsdrivendes og forbrugerens interesser, i et tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har indført dette kontraktvilkår uden i den prækontraktuelle fase at informere, rådgive og advare forbrugeren i relation til bankproduktets særlige kendetegn hvad angår lånevalutaens karakteristika med det formål, at forbrugeren kan forstå de økonomiske følger af den påtagne forpligtelse?

Skal direktiv 93/13/EØF fortolkes således, at fritagelsen for vurdering ikke er begrundet, når der foreligger elementer for at antage, at den erhvervsdrivende har indført kontraktvilkåret i ond tro vel vidende, at anvendelsen af det i den deklaratoriske bestemmelse udtrykte princip kan bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29)