Language of document :

A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2021. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NSV, NM kontra BT

(C-87/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Fellebbezők: NSV, NM

Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: BT

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv1 1. cikkének (2) bekezdését, 5. cikkét [és] 4. cikkének (1) bekezdését, hogy nem zárható ki a vizsgálat hatálya alól az árfolyamkockázatra vonatkozó azon feltétel, amely az eltérő erőviszonyokon alapuló visszterhes szerződésbe átveszi az ingyenes szerződésekre alkalmazandó kiegészítő jellegű szabályban kimondott elvet, amely szabály arra irányul, hogy a szerződő feleket azonos helyzetbe hozza, és amely nem képezte a jogalkotó annak érdekében elvégzett értékelésének tárgyát, hogy észszerű egyensúlyt teremtsen a kereskedő és a fogyasztó érdekei között, ha az átvételt a kereskedő anélkül hajtotta végre, hogy a szerződéskötést megelőző szakaszban a banki termék sajátosságaira vonatkozóan a hitel devizanemének jellemzői tekintetében a fogyasztó részére tájékoztatást és tanácsadást nyújtott volna, valamint figyelmeztette volna őt, annak érdekében, hogy a fogyasztó megérthesse a vállalt kötelezettségének gazdasági következményeit?

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet, hogy a kizárás nem igazolt abban az esetben, ha olyan körülmények állnak fenn, amelyek alapján feltételezhető, hogy a kereskedő rosszhiszeműen építette be a vonatkozó feltételt, tudva azt, hogy a kiegészítő jellegű szabályban kimondott elv alkalmazása a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idézhet elő a fogyasztó kárára?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).