Language of document :

A Högsta domstolen (Svédország) által 2019. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Diskrimineringsombudsmannen kontra Braathens Regional Aviation AB

(C-30/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Diskrimineringsombudsmannen

Ellenérdekű fél: Braathens Regional Aviation AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2000/43 irányelvben1 meghatározott tilalom megsértésére vonatkozó ügyben, amennyiben a sérelmet elszenvedő személy hátrányos megkülönböztetés miatti kártérítést kér, ahhoz, hogy a 15. cikk hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókra vonatkozó követelménye teljesüljön, köteles-e a tagállam a sérelmet elszenvedő személy kérésére mindenkor megvizsgálni, hogy történt e hátrányos megkülönböztetés – és adott esetben megállapítani, hogy történt –, függetlenül attól, hogy a hátrányos megkülönböztetéssel vádolt személy elismerte-e a hátrányos megkülönböztetés megtörténtét?

____________

1 A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 180., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 20. fejezet, 1. kötet, 23. o.)