Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 10 januari 2019 – Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

(Mål C-30/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Diskrimineringsombudsmannen

Motpart: Braathens Regional Aviation AB

Tolkningsfrågor

    Måste en medlemsstat i ett mål om överträdelse av ett förbud som föreskrivs i direktiv 2000/43/EG1 där den utsatte begär diskrimineringsersättning alltid pröva om diskriminering har skett – och i förekommande fall konstatera att så har skett – oavsett om den som anklagas för diskriminering har eller inte har vitsordat att diskriminering har skett, om detta begärs av den utsatte för att kravet i artikel 15 om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner ska anses vara uppfyllt?

____________

1 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT 2000, L 180, s. 22)