Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. apríla 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

(vec C-30/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rovnosť zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod – Smernica 2000/43/ES – Článok 7 – Ochrana práv – Článok 15 – Sankcie – Žaloba o náhradu škody založená na tvrdení o diskriminácii – Uznanie nároku na náhradu škody žalovaným bez uznania existencie údajnej diskriminácie – Súvislosť medzi vyplatenou náhradou a údajnou diskrimináciou – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Právo na účinnú súdnu ochranu – Vnútroštátne procesné pravidlá, ktoré bránia súdu rozhodujúcemu o žalobe rozhodnúť o existencii údajnej diskriminácie napriek výslovnej žiadosti žalobcu)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Diskrimineringsombudsmannen

Žalovaná: Braathens Regional Aviation AB

Výrok rozsudku

Články 7 a 15 smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá bráni súdu rozhodujúcemu o žalobe o náhradu škody založenej na tvrdení o diskriminácii zakázanej touto smernicou preskúmať návrh na určenie existencie tejto diskriminácie, ak žalovaný súhlasí s vyplatením požadovanej náhrady, bez toho, aby uznal existenciu uvedenej diskriminácie. Je úlohou vnútroštátneho súdu, ktorý rozhoduje o spore medzi jednotlivcami, aby v rámci svojich právomocí zabezpečil osobám podliehajúcim súdnej právomoci právnu ochranu vyplývajúcu z článku 47 Charty základných práv, pričom v prípade potreby neuplatní akékoľvek odporujúce ustanovenie vnútroštátnej právnej úpravy.

____________

1 Ú. v. EÚ C 103, 18.3.2019.