Language of document :

Жалба, подадена на 4 май 2011 г. - ZZ/Европейски омбудсман

(Дело F-54/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейски омбудсман

Предмет на производството

Отмяна на решението за налагане на ищеца на наказанието освобождаване от длъжност без намаление на пенсията. Вследствие на това, главно искане ищецът да бъде възстановен на заеманата от него длъжност и, при условията на евентуалност, присъждане на сума, съответстваща на възнаграждението, което би получавал от датата на ефективното му освобождаване до тази, на която ще достигне пенсионна възраст. При всички случаи, искане за присъждане на сума за претърпени неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени дисциплинарното решение на Европейския омбудсман от 20 юли 2010 г. за налагане на ищеца на наказанието освобождаване от длъжност без намаление на пенсията,

доколкото е необходимо, да се отмени решението от 18 януари 2011 г., с което се отхвърля изрично жалбата по административен ред,

Доколкото е необходимо:

като главно искане, да се констатира, че отмяната на решението за освобождаване от длъжност има за последица възстановяването на ищеца с обратна сила, към датата на влизане в сила на решението за освобождаване от длъжност, на заеманата от него длъжност администратор в степен A5, стъпка 2, както и изплащането на дължимите му за целия период парични плащания, ведно с лихвите за забава при лихвения процент на Европейската централна банка, увеличен с 2 пункта,

при условията на евентуалност, ответникът да бъде осъден да заплати сума, съответстваща на възнаграждението, което ищецът би получил от датата на ефективното му освобождаване от длъжност през август 2010 г. до месеца, когато ще достигне пенсионна възраст, през юли 2040 г., и съответно да уреди пенсионните права на ищеца,

при всички случаи, ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 65 000 EUR за претърпени от ищеца неимуществени вреди,

да се осъди Европейският омбудсман да заплати съдебните разноски.

____________