Language of document :

4. mail 2011 esitatud hagi - ZZ versus Euroopa ombudsman

(kohtuasi F-54/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid : L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa ombudsman

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus kohaldada hagejale karistusena ametist kõrvaldamist ilma pensioniõigusi kaotamata. Sellest tulenevalt esimese võimalusena nõue ennistada hageja oma ametikohale ja teise võimalusena maksta talle summa, mis ta saaks töötasuna ametist kõrvaldamise jõustumise ja pensionikka jõudmise kuupäeva vahelisel ajal. Igal juhul mõista hageja kasuks mittevaralise kahju hüvitamiseks välja rahasumma.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa ombudsmani 20. juuli 2010. aasta distsiplinaarotsus kohaldada hagejale karistusena ametist kõrvaldamist ilma pensioniõigusi kaotamata;

tühistada vajalikus ulatuses 18. jaanuari 2011. aasta otsus, millega kaebus sõnaselgelt rahuldamata jäeti;

Vajalikus ulatuses:

esimese võimalusena sedastada, et ametist kõrvaldamise otsuse tühistamise tulemusena ennistatakse hageja ametist kõrvalemise otsuse jõustumisest tagasiulatuvalt administraatori ametikohale palgaastme A5 järku 2 ning maksta välja kogu asjaomase perioodi eest võlgnetavad rahalised hüvitised ja toetused, millele on lisatud Euroopa Keskpanga viivitusintress, mida on suurendatud 2 protsendipunkti võrra;

teise võimalusena kohustada kostjat maksma summa, mis vastab hageja töötasule, mis ta saaks tema ametist kõrvaldamise jõustumise kuupäevast 2010. aasta augustis kuni pensioniikka jõudmiseni 2040. aasta juulis, ning kohandama vastavalt hageja pensioniõigused;

igal juhul mõista kostjalt hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest välja hüvitis 65 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa ombudsmanilt.

____________