Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 4. maijā - ZZ/Eiropas ombuds

(lieta F-54/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - L. Levi un A. Blot, avocats)

Atbildētājs: Eiropas ombuds

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam ir piemērots disciplinārsods - atstādināšana no amata, saglabājot tiesības uz pensiju. Attiecīgi, prasība, prioritāri, atjaunot prasītāju amatā un, pakārtoti, piešķirt viņam naudas summu, kas atbilst atalgojumam, kuru viņš būtu saņēmis laikā kopš atstādināšanas no amata stāšanās spēkā līdz brīdim, kad viņš sasniegs pensijas vecumu. Katrā ziņā - atlīdzības piešķiršana prasītājam par nodarīto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas ombuda 2010. gada 20. jūlija lēmumu disciplinārlietā, ar kuru prasītājam ir piemērots disciplinārsods - atstādināšana no amata, saglabājot tiesības uz pensiju;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2011. gada 18. janvāra lēmumu par tiešu sūdzības noraidīšanu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams:

prioritāri, konstatēt, ka lēmuma par atstādināšanu no amata atcelšana rada prasītāja atjaunošanu A5 pakāpes 2 līmeņa administratora amatā ar atpakaļejošu datumu, sākot no lēmuma par atstādināšanu no amata stāšanās spēkā, kā arī finansiālo prasījumu, kuri viņam pienākas par visu šo laika posmu, samaksu, kam pieskaitīti nokavējuma procenti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktajai likmei, palielinot tos par 2 punktiem;

pakārtoti, piespriest atbildētājam samaksāt naudas summu, kas atbilst atalgojumam, kuru prasītājs būtu saņēmis kopš viņa atcelšanas no amata stāšanās spēkā 2010. gada augustā līdz mēnesim, kurā viņš sasniegs pensijas vecumu, 2040. gada jūlijam, kā arī attiecīgi koriģēt prasītāja tiesības uz pensiju;

katrā ziņā piespriest atbildētājam samaksāt summu EUR 65 000 apmērā par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas ombudam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________