Language of document :

Жалба, подадена на 12 май 2011 г. - ZZ/Европейска комисия

(Дело F-56/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което на жалбоподателя се налага санкцията понижаване с две степени в рамките на същата функционална група.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването ("ОН") от 6 юли 2010 г., с което на жалбоподателя се налага санкцията понижаване с две степени в рамките на същата функционална група вследствие на решението на ОН от 16 ноември 2009 г. относно образуването на дисциплинарно производство срещу жалбоподателя;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________