Language of document :

Žaloba podaná 23. mája 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-57/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie nepriznať účinok žalobcovmu prijatiu pracovného miesta úradníka v skúšobnej dobe (asistenta) v postavení technického asistenta v Spoločnom výskumnom centre, ktoré mu ponúkla Komisia, a návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie obsiahnuté v liste z 5. augusta 2010, ktoré nepriznáva účinok žalobcovmu prijatiu pracovného miesta úradníka v skúšobnej dobe (asistenta) v postavení technického asistenta v Spoločnom výskumnom centre, ktoré mu Komisia ponúkla rozhodnutím obsiahnutým v liste z 30. júla 2010, zaslala mu ho e-mailom 30. júla 2010, a ktoré odvoláva túto ponuku,

v prípade potreby zrušiť prípravné akty k vyššie uvedenému napadnutému rozhodnutiu,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o zamietnutí sťažnosti žalobcu obsiahnutej v liste z 10. februára 2011, ktoré bolo žalobcovi oznámené nasledujúci deň,

zaviazať Komisiu na náhradu majetkovej ujmy vyplývajúcej z rozhodnutia nepriznať účinok žalobcovmu prijatiu pracovného miesta úradníka v skúšobnej dobe (asistenta) v postavení technického asistenta v Spoločnom výskumnom centre v Ispre, ktoré mu Komisia ponúkla rozhodnutím obsiahnutým vo vyššie uvedenom liste z 30. júla 2010; ujma sa vypočíta predbežne ako rozdiel medzi celkovou skutočnou odmenou poberanou žalobcom v jeho zaradení ako dočasný zamestnanec v Spoločnom výskumnom centre a odmenou, ktorá by mu bola vyplatená, keby bol okamžite po prijatí vyššie uvedenej ponuky zaradený na pracovné miesto úradníka v platovej triede AST 3 v prvom platovom stupni, zvýšený o úroky z omeškania,

zaviazať Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy vyplývajúcej z rozhodnutia nepriznať účinok žalobcovmu prijatiu pracovného miesta úradníka v skúšobnej dobe (asistenta) v Spoločnom výskumnom centre v Ispre, ako technický asistent, ktoré mu Komisia ponúkla rozhodnutím obsiahnutým v liste z 30. júla 2010, vo výške, ktorú určí Súd pre verejnú službu podľa zásady spravodlivého zaobchádzania a ktorá sa tu predbežne stanoví ako suma rovnajúca sa trojmesačnému základnému platu úradníka v platovej triede AST 3 v prvom platovom stupni, teda suma 10.001 eur a 31 centov,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________