Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 23 октомври 2012 г. — Eklund/Комисия

(Дело F-57/11)1

(Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо основание — Включване в списъка за бъдещи назначения на издържалите конкурса — Предложение за работа на лице, включено в списъка за бъдещи назначения на издържалите конкурса — Условия за приемане — Професионален опит, придобит след дипломирането — Компетентност съответно на конкурсната комисия и на органа по назначаването — Приемане на предложението за назначаване на работа — Оттегляне на предложението за назначаване на работа)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Gustav Eklund (Taino, Италия) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers, A. Aresu и P. Pecho, впоследствие B. Eggers и G. Gattinara, A. Dal Ferro, avocat)Предмет на делотоПублична служба — Искане за отмяна на решението на Комисията, с което отказва да признае последиците от приемането от страна на жалбоподателя на предложението за работа като длъжностно лице в изпитателен срок (асистент) в Съвместния изследователски център като технически сътрудник и да оттегли това предложение, както и искане за присъждане на обезщетение за вредиДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Eklund да заплати направените от Европейската комисия разноски и да понесе собствените си разноски.