Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 23 października 2012 r. – Eklund przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/11)1

(Służba publiczna – Zatrudnienie – Konkurs otwarty – Umieszczenie nazwiska na liście rezerwy kadrowej – Oferta zatrudnienia złożona osobie, której nazwisko figuruje na liście rezerwy kadrowej – Warunki przyjęcia – Doświadczenie zawodowe nabyte po uzyskaniu dyplomu – Kompetencje przysługujące odpowiednio komisji konkursowej i organowi powołującemu – Przyjęcie oferty zatrudnienia – Wycofanie oferty zatrudnienia)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Eklund (Taino, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i C. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers, A. Aresu i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)Przedmiot sprawySłużba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o nieuznaniu skutków prawnych przyjęcia przez skarżącego oferty stanowiska urzędnika w okresie próbnym (asystent) w charakterze asystenta technicznego we Wspólnym Centrum Badawczym w Isprze, i o wycofaniu tej oferty oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynieniaSentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.G. Eklund pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską