Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 юли 2012 г. — BG/Европейски омбудсман

(Дело F-54/11)1

(Публична служба — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Освобождаване от длъжност — Наличие на предварително разследване пред националните наказателни юрисдикции към момента на приемане на решението за освобождаване от длъжност — Равно третиране на мъжете и жените — Забрана за уволнение на бременна работничка за периода от началото на бременността до края на отпуска по майчинство)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BG (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейски омбудсман (представители: J. Sant’Anna; D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението за налагане на жалбоподателката на наказанието освобождаване от длъжност без намаление на пенсията. Вследствие на това, главно искане жалбоподателката да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност и искане при условията на евентуалност да ѝ бъде присъдена сума, съответстваща на възнаграждението, което би получавала от датата на ефективното ѝ освобождаване от длъжност до тази, на която ще достигне пенсионна възраст. При всички случаи, искане за присъждане на сума за претърпени неимуществени вреди.ДиспозитивОтхвърля жалбата на BG.Осъжда BG да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези, направени от Европейския омбудсман.