Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 24. april 2013 – Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-56/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – disciplinærsag – disciplinær sanktion – degradation)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved Berscheid og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af afgørelsen om at pålægge sagsøgeren den sanktion, at han degraderes to lønklasser i samme ansættelsesgruppe.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Giorgio Lebedef bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 226 af 30.7.2011, s. 31.