Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 24 kwietnia 2013 r. – Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie dyscyplinarne – Sankcja dyscyplinarna – Przeniesienie na niższy stopień)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningenberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu na skarżącego sankcji dyscyplinarnej w postaci przeniesienia o dwa stopnie niżej w ramach tej samej grupy funkcyjnej

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

G. Lebedef ponosi koszty własne oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 226 z 30.7.2011, s. 31.