Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2014 r. – mobile.international przeciwko OHIM – Rezon (mobile.de)

(Sprawa T-325/14)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Lührig)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Rezon OOD (Sofia, Bułgaria)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie R 922/2013-1;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Słowny znak towarowy „mobile.de”, zarejestrowany dla towarów i usług z klas 9, 16, 35, 38 i 42 – wspólnotowy znak towarowy nr 9 376 989

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Rezon OOD

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Graficzny krajowy znak towarowy zawierający element słowny „mobile” dla usług z klas 35, 39 i 42

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znakuDecyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i przekazanie sprawy Wydziałowi Unieważnień celem ponownego rozpoznaniaPodniesione zarzuty:Naruszenie art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95;Naruszenie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;Naruszenie art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009;Naruszenie art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z zasadą 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2868/95;Naruszenie art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009;Naruszenie zarzutu nadużycia władzy w związku z art. 56 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;Naruszenie art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.