Language of document :

Преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel (Белгия), постъпило на 7 юли 2014 г. — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Дело C-325/14)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van beroep te Brussel

Страни в главното производство

Жалбоподател: SBS Belgium NV

Ответник: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Преюдициални въпроси

Излъчваща организация, която излъчва програмите си само посредством технологията на прякото въвеждане — т.е. посредством двуетапен процес, при който предава сигналите, носители на програмите ѝ, в кодиран вид чрез спътник, оптичен кабел или друго средство за пренос до дистрибутори (доставчици на пакети сателитни програми, предприятия за телевизионно разпространение чрез кабелни или xDSL мрежи), като по време или по повод на това предаване сигналите ѝ не са достъпни за публиката, а след това дистрибуторите ги подават на абонатите си, за да могат да гледат програмите ѝ — осъществява ли публично разгласяване по смисъла на член 3 от Директива 2001/29/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество?

____________

1     ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230.