Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Brussel (Belgia) w dniu 7 lipca 2014 r. – SBS Belgium NV przeciwko Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Sprawa C-325/14)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van Beroep te Brussel

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SBS Belgium NV

Strona pozwana: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Pytanie prejudycjalne

Czy nadawca, który emituje swoje programy wyłącznie za pośrednictwem techniki przekazu bezpośredniego – czyli dwustopniowego procesu, w ramach którego przekazuje swoje sygnały będące nośnikami programów w formie kodowanej do dystrybutorów (satelitarnych, kablowych lub przez łącze xDSL) przez satelitę, połączenia światłowodowe lub inny środek transportu, mimo że sygnały podczas albo w związku z tym przekazem są publicznie dostępne i w ramach którego dystrybutorzy następnie przekazują sygnały swoim abonentom, tak że mogą oni oglądać te programy – dokonuje publicznego udostępnienia w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym?

____________

1     Dz.U. L 167, s. 10.