Language of document :

Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 19. novembra spriedums (Hof van beroep te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten ne Uitgevers (SABAM)

(lieta C-325/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2001/29/EK – 3. panta 1. punkts – Izziņošana sabiedrībai – Jēdzieni “izziņošana” un “sabiedrība” – Televīzijas raidījumu izplatīšana – Process, kas tiek dēvēts par “tiešo ievadi”

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van beroep te Brussel

Pamatlietas puses

Prasītāja: SBS Belgium NV

Atbildētāja: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka raidorganizācija neveic izziņošanu sabiedrībai šīs tiesību normas izpratnē, kad tā raidījumus saturošus signālus pārraida tikai signālu izplatītājiem un šīs pārraidīšanas laikā vai sakarā ar to šie signāli nav pieejami sabiedrības locekļiem, un izplatītāji pēc tam šos signālus pārraida saviem attiecīgajiem abonentiem, lai tie šos raidījumus varētu skatīties, izņemot, ja aplūkoto izplatītāju iesaistīšanās ir tikai tehnisks paņēmiens, un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.

____________

1      OV C 315, 15.9.2014.