Language of document :

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 19 november 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van beroep te Brussel - België) – SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Zaak C-325/14)1

(Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2001/29/EG – Artikel 3, lid 1 – Mededeling aan het publiek – Begrippen „mededeling” en „publiek” – Distributie van televisieprogramma’s – „Directe injectie”-techniek)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hof van beroep te Brussel

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SBS Belgium NV

Verwerende partij: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Dictum

Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat een omroeporganisatie geen mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling doet wanneer zij haar programmadragende signalen uitsluitend aan de distributeurs van signalen doorgeeft zonder dat die signalen tijdens en naar aanleiding van die doorgifte toegankelijk zijn voor het publiek, en die distributeurs de signalen vervolgens naar hun respectievelijke abonnees sturen, zodat deze de programma’s kunnen bekijken, tenzij de tussenkomst van de betrokken distributeurs slechts louter een technisch middel is, hetgeen ter beoordeling staat van de verwijzende rechter.

____________

1 PB C 315 van 15.9.2014.