Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 19. novembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(vec C-325/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/29/ES – Článok 3 ods. 1 – Verejný prenos – Pojem „prenos“ a „verejný“ – Distribúcia televíznych programov – Technika známa ako „priamy príjem“)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SBS Belgium NV

Žalovaní: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že vysielacia organizácia nevykonáva verejný prenos v zmysle tohto ustanovenia, ak vysiela svoje signály prenášajúce programy výlučne pre distribútorov signálov, pričom signály počas prenosu alebo v súvislosti s ním nie sú prístupné verejnosti, a títo distribútori následne poskytujú uvedené signály svojim predplatiteľom, aby si mohli pozrieť relácie, ibaže by zásah dotknutých distribútorov predstavoval iba technický prostriedok, čo musí overiť vnútroštátny súd.

____________

1 Ú. v. EÚ C 315, 15.9.2014.