Language of document :

Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 19 november 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel - Belgien) – SBS Belgium NV mot Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Mål C-325/14)(1 )

(Direktiv 2001/29/EG – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begreppen ’överföring’ och ’allmänhet’ – Distribution av tv-program – Teknik som betecknas direktinjicering)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SBS Belgium NV

Motpart: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Domslut

Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så att ett tv-företag inte genomför en överföring i den mening som avses i denna bestämmelse, när det enbart sänder sina programbärande signaler till distributörer av signalerna, utan att dessa signaler under och på grund av denna sändning är tillgängliga för allmänheten och distributörerna därefter sänder signalerna vidare till sina respektive abonnenter så att dessa kan titta på programmen, såvida inte distributörernas medverkan enbart utgör ett rent tekniskt medel, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

____________

(1 ) EUT C 315, 15.9.2014.