Language of document : ECLI:EU:C:2015:764

Lieta C‑325/14

SBS Belgium NV

pret

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(hof van beroep te Brussel lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2001/29/EK – 3. panta 1. punkts – Izziņošana sabiedrībai – Jēdzieni “izziņošana” un “sabiedrība” – Televīzijas raidījumu izplatīšana – Process, kas tiek dēvēts par “tiešo ievadi”

Kopsavilkums – Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 19. novembra spriedums

Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Raidījumu pārraidīšana komersantiem, kas tos pēc tam pārraida saviem abonentiem, autonomi sniedzot pakalpojumus par maksu – Ietveršana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkts)

Direktīvas 2001/29 par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka raidorganizācija neveic izziņošanu sabiedrībai šīs tiesību normas izpratnē, kad tā raidījumus saturošus signālus pārraida tikai signālu izplatītājiem un šīs pārraidīšanas laikā vai sakarā ar to šie signāli nav pieejami sabiedrības locekļiem, un izplatītāji pēc tam šos signālus pārraida saviem attiecīgajiem abonentiem, lai tie šos raidījumus varētu skatīties, izņemot, ja izplatītāju iesaistīšanās ir tikai tehnisks paņēmiens, un tas ir jāpārbauda valsts tiesai.

Izziņošanas sabiedrībai jēdziens Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkta izpratnē apvieno divus kumulatīvus elementus, proti, darba izziņošanas darbību un tā izziņošanu sabiedrībai. Runājot par izziņošanu sabiedrībai, jēdziens “sabiedrība” nozīmē nenoteiktu adresātu, potenciālo televīzijas skatītāju, skaitu un turklāt paredz diezgan lielu personu skaitu. Šajā ziņā situācijā, kad televīzijas apraides sabiedrība pārraida raidījumus saturošus signālus konkrētiem un noteiktiem izplatītājiem, bet potenciālajiem televīzijas skatītājiem nav iespējas tiem piekļūt, minēto sabiedrību pārraidītie darbi tiek izziņoti nevis sabiedrībai minētā 3. panta 1. punkta izpratnē, bet atsevišķiem un noteiktiem komersantiem.

Šādos apstākļos tomēr uzreiz nevar tikt izslēgts, ka noteiktos apstākļos izplatītāju abonenti varētu tikt uzskatīti par sabiedrību, uz kuru attiecas sākotnējā pārraidīšana, ko veic televīzijas apraides sabiedrība. Tā tas ir gadījumā, kad tikai pēc šo izplatītāju iesaistīšanās to abonenti var skatīties televīzijas raidījumus un kad komersanta pārraidīta darba izplatīšana ir autonoma pakalpojuma sniegšana, kas tiek veikta ar mērķi gūt peļņu, proti, abonēšanas maksu, kas šim komersantam tiek maksāta par piekļuvi attiecīgajai izziņošanai un tātad – aizsargātiem darbiem. Tādējādi komersanta veikta pārraidīšana ar minētajiem nosacījumiem nav vienkāršs tehnisks līdzeklis, lai nodrošinātu vai uzlabotu sākotnējās apraides uztveršanu tās apraides zonā.

(sal. ar 15., 21.–23., 25., 29.–31. un 34. punktu un rezolutīvo daļu)