Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Madalmaad) 4. veebruaril 2021 – X versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(kohtuasi C-69/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: X

Vastustaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Eelotsuse küsimused

1.    Kas valu oluline tugevnemine ravi puudumise tõttu, kui kliiniline pilt ei muutu, kujutab endast olukorda, mis on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikli 19 lõikega 2 koostoimes harta artiklitega 1 ja 4, kui direktiivist 2008/115/EÜ1 (edaspidi „tagasisaatmisdirektiiv“) tulenevat väljasõidukohustust ei peatata?

2.    Kas jäiga tähtaja määramine, mille jooksul peavad ilmnema ravi puudumise tagajärjed selleks, et eeldada tervisega seotud takistuste esinemist tagasisaatmisdirektiivist tulenevale tagasipöördumiskohustusele, on kooskõlas harta artikliga 4 koostoimes harta artikliga 1? Kui jäiga tähtaja määramine ei ole vastuolus liidu õigusega, kas liikmesriigil on siis lubatud määrata üldine tähtaeg, mis on ühesugune kõikidele võimalikele haigustele ja kõikidele võimalikele tagajärgedele tervisele?

3.    Kas regulatsioon, mille kohaselt väljasaatmise tagajärgi tuleb hinnata eranditult küsimuse raames, kas ja millistel tingimustel saab välismaalane reisida, on kooskõlas harta artikli 19 lõikega 2 koostoimes harta artiklitega 1 ja 4 ning tagasisaatmisdirektiiviga?

4.    Kas harta artikkel 7 koostoimes harta artiklitega 1 ja 4 nõuab tagasisaatmisdirektiivi arvesse võttes välismaalase terviseseisundi ja talle liikmesriigis tehtava ravi hindamist küsimuse puhul, kas elamisluba tuleb anda eraelu kaitse alusel? Kas harta artikli 19 lõige 2 koostoimes harta artiklitega 1 ja 4 nõuab tagasisaatmisdirektiivi arvesse võttes, et hinnates seda, kas terviseprobleeme võib käsitleda takistusena väljasaatmisele, võetakse aluseks era- ja pereelu kaitse harta artikkel 7 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT 2008, L 348, lk 98).