Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния) на 14 февруари 2012 г. - Asociaţia ACCEPT/Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Дело C-81/12)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Asociaţia ACCEPT

Ответник: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării [Национален съвет за борба с дискриминацията]

Преюдициални въпроси

Приложими ли са разпоредбите на член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите към случая, в който акционер във футболен клуб, който представя себе си и е възприеман в медиите и в обществото като основен ръководител ("бос") на този футболен клуб заявява в медиите следното:

"Дори и да се разпадне Steaua, няма да взема хомосексуалист в отбора. Слуховете са си слухове, но да пишеш нещо, ако то не е вярно, а и да го поставиш на първа страница. Може да е лъжа, че е хомосексуалист (има се предвид българският футболист X). Но ако е вярно? Казах на един от чичовците си, който не вярва нито в Дявола, нито в Бога. Казах му: "Да предположим, че Бог не съществува. Но ако все пак съществува? Какво пречи да се пречистим? Няма ли да е добре да отидем в Рая?" Отговори ми, че имам право. Един месец преди да почине се пречисти. Господ да го прости. В семейството ми няма какво да търси гей, а Steaua е моето семейство. По-добре да играем с играч от юношите, отколкото с гей. При мен няма дискриминация. Никой не може да ме задължи да работя с някого. И аз имам право да работя с когото ми харесва, така както и те имат права."

"Дори и да се разпадне Steaua няма да взема хомосексуалист в отбора! Може да е лъжа, че е хомосексуалист, но ако е истина? В семейството ми няма какво да търси гей, а Steaua е моето семейство. Вместо с хомосексуалист на терена, по-добре да пуснем един от юношите. При мен няма дискриминация. Никой не може да ме задължи да работя с някого. И аз имам право да работя с когото ми харесва, така както и те имат права. И Господ да ми каже довечера, че 100 % X не е хомосексуалист, пак няма да го взема! Прекалено много писаха вестниците, че е хомосексуалист. И без пари да ми го даде ЦСКА, пак няма да го взема вече! Може да е и най-големият побойник и най-големият пияница... но щом е хомосексуалист, не искам вече да чувам за него."

Доколко горните изявления могат да бъдат квалифицирани като "факти, от които може да бъде заключено, че е налице пряка или непряка дискриминация" в съответствие с член 10, параграф 1 от Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, от страна на ответника по жалбата S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A.?

Доколко е налице или не "probatio diabolica" в случай, че по делото се обръща тежестта на доказване в съответствие с член 10, параграф 1 от Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, и от ответника по жалбата S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. се иска да докаже факта, че няма нарушение на принципа за равно третиране, по-конкретно да докаже обстоятелството, че наемането на работа не се свързва със сексуалната ориентация?

Дали невъзможността да се наложи наказанието административна глоба в случаите на дискриминация след изтичане на срока на погасителната давност от 6 месеца от датата на извършване на деянието в съответствие с член 13, алинея (1) от Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (Правителствено постановление № 2/2001 относно правния режим на административните глоби), противоречи на член 17 от Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, в аспекта, в който наказанията в случаите на дискриминация следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи?

____________

1 - ОВ L 303, стр. 16, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.