Language of document :

2013 m. balandžio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociaţia ACCEPT prieš Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Byla C-81/12)

(Socialinė politika - Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje - Direktyva 2000/78/EB - 2 straipsnio 2 dalies a punktas, 10 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnis - Diskriminavimo dėl seksualinės orientacijos draudimas - "Faktinių aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidą dėl diskriminacijos" sąvoka - Įrodinėjimo pareigos koregavimas - Veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos - Asmuo, prisistatantis kaip profesionalaus futbolo klubo valdytojas ir visuomenės tokiu laikomas - Vieši pareiškimai, kad homoseksualiu laikomas futbolininkas negali būti įdarbintas)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Asociaţia ACCEPT

Atsakovė: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Curtea de Apel Bucureşti - 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), 2 straipsnio 2 dalies a punkto, 10 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio aiškinimas - Diskriminaciniai futbolo klubo narių atrankos kriterijai, susiję su seksualine orientacija - Direktyvos taikymas diskriminaciniams pareiškimams žiniasklaidoje, nesant faktinės įdarbinimo procedūros - Faktinės aplinkybės, leidžiančios daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo - Įrodinėjimo pareiga - Nubaudimo tvarka, taikoma nuostatų nesilaikymo atveju - Nacionalinės teisės akto, kuriuo neleidžiama taikyti sankcijos praėjus 6 mėn. senaties terminui, leistinumas - Pareiga skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas

Rezoliucinė dalis

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad aplinkybės, kaip antai susiklosčiusios pagrindinėje byloje, gali būti laikomos "faktinėmis aplinkybėmis, leidžiančiomis daryti prielaidą dėl diskriminacijos", kiek tai susiję su profesionalaus futbolo klubu, nors atitinkamus pareiškimus padarė asmuo, prisistatantis pagrindiniu šio klubo valdytoju ir žiniasklaidoje bei visuomenės tokiu laikomas, tačiau nebūtinai turintis įgaliojimus įpareigoti klubą ar atstovauti jam įdarbinimo srityje.

Direktyvos 2000/78 10 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, jei aplinkybės, kaip antai susiklosčiusios pagrindinėje byloje, laikytinos "faktinėmis aplinkybėmis, leidžiančiomis daryti prielaidą dėl diskriminacijos" dėl seksualinės orientacijos profesionalaus futbolo klubui įdarbinant žaidėjus, toks įrodinėjimo pareigos koregavimas, kaip numatytasis Direktyvos 2000/78 10 straipsnio 1 dalyje, nereiškia, kad reikalaujama įrodymo, kurio neįmanoma pateikti nepažeidžiant teisės į privataus gyvenimo gerbimą.

Direktyvos 2000/78 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos, pripažinus diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, kaip ji suprantama pagal šią direktyvą, galima skirti tik įspėjimą, koks buvo skirtas pagrindinėje byloje, kai diskriminacija konstatuojama pasibaigus šešių mėnesių senaties terminui, skaičiuojamam nuo faktinių aplinkybių susiklostymo dienos, jei remiantis šiais teisės aktais dėl tokios diskriminacijos nebaudžiama pagal materialinės ir procesinės teisės normas, kurios suteikia sankcijai veiksmingą, proporcingą ir atgrasomąjį pobūdį. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar tokie teisės aktai nagrinėjami pagrindinėje byloje ir, prireikus, aiškinti nacionalinę teisę kuo labiau atsižvelgdamas į susijusios direktyvos formuluotę ir tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas rezultatas.

____________

1 - OL C 126, 2012 4 28.