Language of document :

Sag anlagt den 2. oktober 2020 – Egis Bâtiments International og InCA mod Parlamentet

(Sag T-610/20)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Egis Bâtiments International (Montreuil, Frankrig) og InCA - Ingénieurs Conseils Associés Sàrl (Niederanven, Luxembourg) (ved advokaterne A. Rodesch og R. Jazbinsek)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgernes påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling.

Sagsøgerne gives medhold i de tre anbringender.

Følgelig fastslås, at Europa-Parlamentet ikke kunne fremkomme med følgende udtalelser til pressen, med henblik på en offentliggørelse heraf, uden at tilsidesætte artikel 8 i det af parterne underskrevne forlig af 9. april 2019 eller uden at tilsidesætte sin pligt til at opfylde aftaler i god tro.

[fortroligt1

Det fastslås, at disse udtalelser, som er blevet gengivet i offentliggjorte artikler i pressen, udgør tilsidesættelser af fortrolighedsklausulen i artikel 8 i det af parterne underskrevne forlig af 9. april 2019, eller at udtalelserne til pressen udgør en tilsidesættelse af opfyldelsen i god tro af det nævnte forlig på grundlag af artikel 1134 i den luxembourgske civile lovbog.

Følgelig tilpligtes Den Europæiske Union repræsenteret ved Europa-Parlamentet principalt at betale et beløb på 100 000 EUR svarende til den fastsatte konventionalbod, eller subsidiært at betale et beløb, der fastsættes efter ret og billighed og svarer til erstatningen af det tab, der er lidt som følge af de anfægtede offentliggørelser og bl.a. krænkelsen af de to sagsøgende selskabers ret til et portræt, idet dette beløb skal betales solidarisk til anpartsselskabet EGIS Bâtiment International SAS og til aktieselskabet INCA Ingénieurs Conseils Associas SARL, idet de to sagsøgere handler som deltagere i den midlertidige sammenslutning EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés repræsenteret ved de to sagsøgere, med tillæg af aftalebestemte renter eller lovbestemte renter, der gælder fra den 27. juni 2019, som er datoen for offentliggørelsen af artiklerne, eller fra den 16. juli 2019, som er datoen for den første betalingsanmodning, eller fra nærværende stævning.

Som følge af Europa-Parlamentets afvisning af at indrømme sin fejl har sagsøgerne måtte udtage stævning og lade sig repræsentere ved en advokat.

Henset til gældende Luxembourgsk retspraksis har et retssubjekt ret til at få godtgjort advokatudgifter på grundlag af retten til fuldstændig erstatning for det lidte tab.

Den luxembourgske appeldomstol har således fastslået, at ”et uomtvisteligt retsprincip er, at det tab, der følger af uanset hvilken fejl, skal erstattes af fejlens ophavsmand og denne erstatning skal være fuldstændig. Sagsomkostninger udgør klart et tab, der skal erstattes, og erstatningen til skadelidte er ikke fuldstændig, hvis den fratrækkes disse sagsomkostninger eller hvis retssubjektet har udgifter hertil ved gennemførelsen af sin ret. Retten til fuldstændig erstatning af tabet begrunder, at sagsomkostninger, herunder advokathonorarer, kan tilbagesøges” (Appeldomstolen, den 4. 1.2012, Pas.35, s. 848).

Den luxembourgske kassationsret har i øvrigt i sin dom af 9. februar 2012 fastslået princippet om kumulation af procesomkostninger, der udspringer af et objektivt ansvar, og fuldstændig godtgørelse af advokathonorarer i erstatning, som følge af en fejl (Kassationsretten, den 9.2.2012, nr. 5/12 J.T.L. 2012, s. 54).

Følgelig tilpligtes Den Europæiske Union, på grundlag af en fuldstændig erstatning af tabet, at betale et beløb på 5 000 EUR i advokatudgifter til den midlertidige sammenslutning EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés sammensat af de to sagsøgere, med aftalebestemte renter eller lovbestemte renter gældende fra den 27. juni 2019, som er datoen for offentliggørelsen af artiklerne, eller fra den 16. juli 2019, som er datoen for den første betalingsanmodning, eller fra nærværende stævning.

Sagsøgerne forbeholder sig alle rettigheder, anbringender og retsskridt.

Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne, jf. procesreglementets artikel 134, stk. 1.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført tre anbringender.

Første anbringende om anvendelse af artikel 8 i forliget af 9. april 2019, sammenholdt med artikel 2044 i den luxembourgske civile lovbog, med den begrundelse, at Europa-Parlamentet har fremsat udtalelser i pressen, som tilsidesætter det fortrolighedsprincip, der er aftalt mellem parterne i forliget vedrørende opsigelse af den kontrakt, som var indgået mellem dem.

Andet anbringende om anvendelse af forliget af 9. april 2019, sammenholdt med artikel 1134 i den luxembourgske civile lovbog, for så vidt som Parlamentets udtalelser i pressen tilsidesatte den pligt til god tro, der er uløseligt forbundet med enhver kontraktopfyldelse. Parlamentet har til pressen udtalt, at sagsøgerne var inkompetente i forbindelse med udførelsen af deres opgave som koordinator af opfølgningen af arbejderne samt genoptagelsen og færdiggørelsen af planlægningen af projektet med udvidelse og modernisering af Parlamentets bygning Konrad Adenauer (KAD) i Luxembourg og gjort dem ansvarlige for ekstraomkostningerne og forsinkelserne i forbindelse med KAD-byggeriet. Sagsøgerne er af den opfattelse, at denne adfærd er ansvarspådragende i en sammenhæng, hvor disse fejl dels er bestridt, og hvor der dels blev modtaget en erstatning i henhold til en ubegrundet opsigelse af kontrakten.

Tredje anbringende vedrørende procesreglementets artikel 134, stk. 1, for så vidt som det pålægges den tabende part at betale sagsomkostningerne. Der kræves ligeledes tilbagebetaling af afholdte udgifter til juridisk assistance i forbindelse med retten til fuldstændig erstatning af tabet.

____________

1     Fortrolige oplysninger udeladt.