Language of document :

2. oktoobril 2020 esitatud hagi – Egis Bâtiments International ja InCA versus parlament

(kohtuasi T-610/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Egis Bâtiments International (Montreuil, Prantsusmaa) ja InCA - Ingénieurs Conseils Associés Sàrl (Niederanven, Luksemburg) (esindajad: advokaadid A. Rodesch ja R. Jazbinsek)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

lubada käesolev hagi vormikohasena menetlusse;

tunnistada selles esitatud kolm nõuet põhjendatuks;

tuvastada, et Euroopa Parlament ei saanud ajakirjandusele esitada järgmisi, avaldamiseks mõeldud avaldusi, ilma et ta ei oleks seejuures rikkunud poolte vahel 9. aprillil 2019 allkirjastatud kompromissilepingu artiklit 8, igal juhul rikkumata enda kohustust toimida heas usus:

[konfidentsiaalne]1

tuvastada, et ajakirjanduse artiklites esitatud selgituste puhul, mis avaldati, on tegemist poolte vahel 9. aprillil 2019 allkirjastatud kompromissilepingu artiklis 8 ette nähtud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisega, ja tuvastada, et ajakirjandusele antud selgitused kujutavad endast kompromissilepingu täitmisel hea usu põhimõtte rikkumist Luksemburgi tsiviilseadustiku (Code civil) artikli 1134 järgi;

seega, kohustada Euroopa Liitu, keda esindab Euroopa Parlament, maksma 100 000 eurot vastavalt lepingus kokku lepitud hüvitisele, teise võimalusena kohustada teda hüvitama mõistlikus summas kahju, mis on tekkinud nimetatud avaldamistega ja eelkõige sellega, et rikuti mõlema hagejaks oleva äriühingu õigust oma kujutisele; see summa tuleb koos lepingus kokku lepitud või seaduses ette nähtud intressiga, mida arvestatakse alates 27. juunist 2019, mil see artikkel ajakirjanduses avaldati, või alates 16. juulist 2019, mil tehti esimene hoiatus, või alates käesoleva hagi esitamisest, maksta solidaarselt aktsiaseltsile EGIS Bâtiment International SAS ja osaühingule INCA Ingénieurs Conseils Associas SARL, kes on hagejad ja tegutsevad osanikena ettevõtjate ajutises ühenduses EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés, keda omakorda esindavad hagejad;

kuna Euroopa Parlament keeldus oma viga tunnistamast, pidid hagejad esitama kohtule hagi ja võtma esindajaks advokaadi;

tulenevalt Luksemburgi kehtivast kohtupraktikast on puudutatud isikul õigus advokaadi kulude hüvitamisele kahju hüvitamise õiguse alusel;

nii on Luksemburgi Cour d’appel (apellatsioonikohus) tunnistanud, et „vastavalt siduvale õiguspõhimõttele peab isik, kes on teisele õigusvastase tegevusega tekitanud mis tahes kahju, selle hüvitama täies ulatuses. Kulu advokaadile kujutab endast ühetähenduslikult hüvitatavat kahju ja kannatanule tuleb see täies ulatuses hüvitada, kui temalt nõutakse selle tasumist või kui puudutatud isik on seda kulu kandnud enda õiguse maksma panemiseks. Õigus kahju täielikult hüvitamisele õigustab kaitsekulude, sh advokaadi kulude hüvitamist“ (Cour d’appel, 4. jaanuar 2012, Pas.35, lk 848);

Luksemburgi Cour de cassation (kassatsioonikohus) kinnitas lisaks oma 9. veebruari 2012. aasta otsuses kohtukulude hüvitamise kumuleerumise põhimõtet menetlustes, milles on tegemist süüst olenematu vastutusega, ja advokaadi kulude täieliku hüvitamist kahju hüvitamise korras (Cour de cassation, 9. veebruar 2012, nr 5/12 J.T.L. 2012, lk 54) ;

järelikult, kohustada Euroopa Liitu kahju täies ulatuses hüvitamise kohustuse alusel maksma advokaadi kulude eest 5000 eurot koos lepingus kokku lepitud või seaduses ette nähtud intressiga, mida arvestatakse alates 27. juunist 2019, mil see artikkel ajakirjanduses avaldati, või alates 16. juulist 2019, mil tehti esimene hoiatus, või alates käesoleva hagi esitamisest, ettevõtjate ajutisele ühendusele EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés, mis koosneb mõlemast hagejast;

jätta hagejatele võimalus tugineda muudele õigustele, nõuetele, hagi alustele ja meetmetele;

mõista kostjalt välja kõik menetluses tekkinud kulud vastavalt kodukorra artikli 134 lõikele 1.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

Esimene väide, et 9. aprilli 2019. aasta kompromissilepingu artikli 8 järgi koostoimes Luksemburgi tsiviilseadustiku artikliga 2044 tegi Euroopa Parlament ajakirjandusele avalduse, mis on vastuolus konfidentsiaalsuse põhimõttega, mis oli ette nähtud kompromissilepingus poolte vahel lepingu lõpetamise kohta.

Teine väide, et 9. aprilli 2019. aasta kompromissilepingu ja Luksemburgi tsiviilseadustiku artikli 1134 järgi rikkusid parlamendi avaldused ajakirjandusele hea usu nõuet, mida tuleb lepingut täites järgida. Parlament heitis ajakirjanduses hagejatele ette ebapädevust projektijuhtidena tööde järelevalvel ning parlamendi hoone Konrad Adenauer (KAD) laiendamise ja renoveerimise projekti puudutavate uuringute taasavamisel ja lõpetamisel, süüdistades neid KAD ehituse lisakuludes ja venimises. Hagejad leiavad, et selline käitumine ei ole lubatav, sest esiteks vaieldi nendele vigadele vastu ja teiseks maksti lepingu ebaseadusliku lõpetamise eest hüvitist.

Kolmas väide, et artikli 134 lõike1 järgi tuleb kohtukulud välja mõista kohtuvaidluse kaotanud poolelt. Õigusabile kulunud summa väljamõistmist palutakse kahju täieliku hüvitamise õiguse raames.

____________

1 Konfidentsiaalsed andmed.