Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 2. oktobrī – Egis Bâtiments International un InCA/Parlaments

(Lieta T-610/20)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Egis Bâtiments International (Montreuil, Francija) un InCA – Ingénieurs Conseils Associés Sàrl (Niederanven, Luksemburga) (pārstāvji: A. Rodesch un R. Jazbinsek, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasību par pieņemamu;

atzīt tajā izvirzītos trīs pamatus par pamatotiem;

tādējādi atzīt, ka Eiropas Parlaments nedrīkstēja veikt šādus paziņojumus presei, kurus paredzēts publicēt, nepārkāpjot 2019. gada 9. aprīlī pušu starpā parakstītās vienošanās par izlīgumu 8. pantu, jo tādējādi tas pārkāptu savu pienākumu labticīgi pildīt saistības:

[konfidenciāla informācija1

konstatēt, ka presē aprakstītie un publicētie paziņojumi ir pušu starpā 2019. gada 9. aprīlī parakstītās vienošanās par izlīgumu 8. pantā ietvertās konfidencialitātes klauzulas pārkāpums, vai arī atzīt, ka paziņojumi presei ir minētās vienošanās par izlīgumu labticīgas izpildes pārkāpums atbilstoši Luksemburgas Code civil [Civilkodeksa] 1134. pantam;

līdz ar to galvenokārt piespriest Eiropas Savienībai, kuru pārstāv Eiropas Parlaments, samaksāt summu 100 000 EUR apmērā, kas atbilst noteiktajam līgumsodam, vai arī, pakārtoti, samaksāt jebkādu summu, kas nosakāma ex aequo et bono par to zaudējumu atlīdzību, kas radušies minēto publikāciju rezultātā un tostarp abu prasītāju sabiedrību publiskā tēla aizskāruma dēļ, nosakot to solidāri samaksāt vienkāršotajai akciju sabiedrībai EGIS Bâtiment International SAS un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību INCA Ingénieurs Conseils Associas SARL, jo abas prasītājas rīkojas kā EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés, ko pārstāv abas prasītājas, pagaidu biedri, kā arī līgumiskos vai likumiskos procentus, sākot no 2019. gada 27. jūnija, kad pirmo reizi tika publicēti attiecīgie raksti presē, vai arī no 2019. gada 16. jūlija, kad tika nosūtīts pirmais brīdinājums, vai arī no šīs prasības celšanas datuma;

tā kā Eiropas Parlaments atteicās atzīt savu kļūdu, prasītājām nācās vērsties ar prasību tiesā un izmantot advokāta pārstāvību;

ņemot vērā Luksemburgas pašreizējo judikatūru, atbilstoši tiesībām uz ciestā kaitējuma pilnīgu atlīdzinājumu ieinteresētajai personai ir tiesības uz advokāta pakalpojumu izmaksu atlīdzināšanu;

Luksemburgas Apelācijas tiesa ir atzinusi, ka “neapejams tiesību princips ir tāds, ka jebkādas vainojamas rīcības rezultātā radies kaitējums vainīgajam ir jāatlīdzina pilnā apmērā. Aizstāvības izmaksas acīmredzami ir atlīdzināmi zaudējumi un atlīdzība cietušajam nebūtu pilnīga, ja šīs izmaksas netiktu atlīdzinātas vai ja ieinteresētajai personai pašai būtu jāuzņemas savu tiesību īstenošanas izmaksas. Tiesības uz pilnīgu kaitējuma atlīdzināšanu pamato aizstāvības izmaksu, tostarp izmaksu par advokāta pakalpojumiem, atlīdzināšanu” (Cour d’appel, 2012. gada 4. janvāris, 35. rindkopa, 848. lpp.);

Luksemburgas kasācijas tiesa savā 2012. gada 9. februāra spriedumā turklāt ir nostiprinājusi procesuālo izmaksu kumulēšanas principu, kura pamatojums ir rodams atbildības bez vainas principā un advokāta honorāru pilnīgā atlīdzināšanā, pamatojoties uz zaudējumu atlīdzību, ja konstatēta vaina (Cour de cassation, 2012. gada 9. februāris, Nr. 5/12 J.T.L. 2012, 54. lpp.);

tādējādi, pamatojoties uz kaitējuma pilnīgu atlīdzinājumu, piespriest Eiropas Savienībai samaksāt pagaidu apvienībai EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés, kurā ietilpst abas prasītājas, summu 5000 EUR apmērā kā izmaksas par advokāta pakalpojumiem, kā arī līgumiskos vai likumiskos procentus, sākot no 2019. gada 27. jūnija, kad tika publicēti attiecīgie raksti presē, vai arī no 2019. gada 16. jūlija, kad tika nosūtīts pirmais brīdinājums, vai arī no šīs prasības celšanas datuma;

ļaut prasītājām izmantot visas pārējās tiesības, prasījumus, pamatus un prasības;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus šajā instancē saskaņā ar Reglamenta 134. panta 1. punktu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza trīs pamatus.

Pirmais pamats ir saistīts ar 2019. gada 9. aprīļa vienošanās par izlīgumu 8. panta kopsakarā ar Luksemburgas Civilkodeksa 2044. pantu piemērošanu, jo Eiropas Parlaments esot veicis paziņojumus presei, ar kuriem esot pārkāpts pušu starpā līguma laušanas dēļ noslēgtās vienošanās par izlīgumu ietvertais konfidencialitātes princips.

Otrais pamats ir saistīts ar 2019. gada 9. aprīļa vienošanās par izlīgumu kopsakarā ar Luksemburgas Civilkodeksa 1134. pantu piemērošanu, jo ar Parlamenta paziņojumiem presē esot pārkāpts pienākums ievērot labticību, kas raksturīgs jebkurai līguma izpildei. Parlaments presē esot apgalvojis prasītāju nekompetenci, pildot galvenā koordinatora uzdevumus saistībā ar būvdarbiem, kā arī ar izpētes atsākšanu un pabeigšanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta Konrad Adenauer (KAD) ēkas Luksemburgā paplašināšanu un atjaunošanu, tās vainojot par radītajām KAD būvniecības papildu izmaksām un kavēšanos. Prasītājas uzskata, ka šāda rīcība ir vainojama, jo, pirmkārt, minētie pārkāpumi ir tikuši apstrīdēti un, otrkārt, par nepamatotu līguma laušanu ir izmaksāta kompensācija.

Trešais pamats ir izvirzīts atbilstoši Reglamenta 134. panta 1. punktam un atbilstoši tam lietas dalībnieks, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, atlīdzina tiesāšanās izdevumus. Tiesību uz kaitējuma pilnīgu atlīdzināšanu ietvaros tiek prasīts atlīdzināt arī izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu.

____________

1  Aizsegtie dati ir konfidenciāli.