Language of document :

Acțiune introdusă la 2 octombrie 2020 – Egis Bâtiments International și InCA/Parlamentul

(Cauza T-610/20)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Egis Bâtiments International (Montreuil, Franța) și InCA – Ingénieurs Conseils Associés Sàrl (Niederanven, Luxemburg) (reprezentanți: A. Rodesch și R. Jazbinsek, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

admiterea prezentei cereri introductive în ceea ce privește forma;

declararea celor trei motive ale acesteia ca fiind întemeiate;

în consecință, declararea faptului că Parlamentul European nu putea să facă în presă declarațiile următoare, care puteau fi publicate, fără a încălca articolul 8 din acordul tranzacțional din 9 aprilie 2019 semnat între părți sau obligația sa de bună-credință în executarea convențiilor:

[confidențial]1

constatarea faptului că aceste declarații preluate în articole de presă care au fost publicate constituie încălcări ale clauzei de confidențialitate prevăzute la articolul 8 din acordul tranzacțional din 9 aprilie 2019 semnat între părți sau declararea faptului că declarațiile în presă reprezintă o încălcare a executării cu bună-credință a acordului tranzacțional menționat în temeiul articolului 1134 din Codul civil luxemburghez;

în consecință, obligarea în principial a Uniunii Europene, reprezentate de Parlamentul European, la plata sumei de 100 000 de euro, corespunzătoare despăgubirii convenționale stabilite sau, în subsidiar, a oricărei alte sume care va fi stabilită ex aequo et bono, reprezentând repararea prejudiciului suferit ca urmare a publicațiilor denunțate și în special prin atingerea adusă dreptului la imagine al celor două societăți reclamante, această sumă trebuind să fie plătită solidar societății pe acțiuni simplificată EGIS Bâtiment International SAS și societății cu răspundere limitată INCA Ingénieurs Conseils Associas SARL, cele două reclamante acționând în calitate de membri ai asociației temporare EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés, reprezentate de cele două reclamante, împreună cu dobânzile convenționale sau cu dobânzile legale în vigoare, de la 27 iunie 2019, data publicării articolelor, sau de la 16 iulie 2019, data primei puneri în întârziere sau de la data prezentei cereri introductive;

ca urmare a refuzului Parlamentului European de a-și recunoaște eroarea, reclamantele au fost nevoite să acționeze pe calea acțiunii în instanță și să fie reprezentate de un avocat;

în lumina jurisprudenței luxemburgheze actuale, justițiabilul are dreptul la rambursarea onorariilor de avocat, pe baza dreptului la repararea integrală a prejudiciului suferit;

astfel, Curtea de Apel luxemburgheză a admis că „un principiu de drept incoercibil este acela că prejudiciul care rezultă din culpă, indiferent care ar fi aceasta, trebuie să fie reparat de autorul faptei, iar această reparație trebuie să fie totală. Or, cheltuielile de apărare constituie în mod evident un prejudiciu reparabil, iar despăgubirea victimei nu va fi totală dacă din aceasta ar fi excluse respectivele cheltuieli cu apărarea sau dacă justițiabilul va trebui să își susțină propriul drept pe cheltuiala sa. Dreptul la repararea integrală a prejudiciului justifică rambursarea cheltuielilor de apărare, din care fac parte onorariile de avocat” (Curtea de apel, 4 ianuarie 2012, Pas.35, p. 848);

Curtea de Casație luxemburgheză a consacrat de asemenea în Hotărârea din 9 februarie 2012 principiul cumulului despăgubirii procedurale care își are originea într-o răspundere fără culpă cu rambursarea integrală a onorariilor de avocat cu titlu de daune-interese, ca urmare a unei culpe (Curtea de Casație, 9 februarie 2012, nr. 5/12 J.T.L. 2012, p. 54);

în consecință, în temeiul reparării integrale a prejudiciului, obligarea Uniunii Europene la plata sumei de 5 000 de euro pentru onorariile de avocat în favoarea asociației temporare EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés compuse din cele două reclamante, împreună cu dobânzile convenționale sau cu dobânzile legale în vigoare, de la 27 iunie 2019, data publicării articolelor, sau de la 16 iulie 2019, data primei puneri în întârziere sau de la data prezentei cereri introductive;

recunoașterea în favoarea reclamantelor a oricăror altor drepturi, sume datorate, mijloace și acțiuni;

obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată în prezenta acțiune, în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă trei motive.

Primul motiv, întemeiat pe aplicarea articolului 8 din acordul tranzacțional din 9 aprilie 2019 coroborat cu articolul 2044 din Codul civil luxemburghez, întrucât Parlamentul European a făcut declarații în presă care încalcă principiul confidențialității, care a fost totuși stabilit între părți prin intermediul acordului tranzacțional referitor la rezilierea contractului pe care l-au încheiat.

Al doilea motiv, întemeiat pe aplicarea acordului tranzacțional din 9 aprilie 2019 coroborat cu articolul 1134 din Codul civil luxemburghez, întrucât declarațiile făcute de Parlament în presă au încălcat obligația de bună-credință inerentă oricărei executări a contractului. Parlamentul a denunțat în presă o incompetență a reclamantelor în executarea misiunii lor de coordonator-pilot pentru monitorizarea lucrărilor, precum și pentru reluarea și finalizarea studiilor pentru proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer (KAD) a Parlamentului din Luxemburg, făcându-le responsabile pentru costurile suplimentare și pentru întârzierile șantierului din KAD. Reclamantele consideră că acest comportament este culpabil într-un context în care, pe de o parte, această culpă a fost contestată și, pe de altă parte, a fost primită o despăgubire în temeiul unei rezilieri nejustificate a contractului.

Al treilea motiv, întemeiat pe articolul 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, întrucât partea care cade în pretenții este obligată la plata cheltuielilor de judecată. Rambursarea cheltuielilor efectuate cu asistența juridică este de asemenea solicitată în cadrul dreptului la repararea integrală a prejudiciului.

____________

1 Date confidențiale ocultate.