Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 6. oktoobri 2021. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus - Soome) – kriminaalmenetlus A suhtes

(kohtuasi C-35/20)1

(Eelotsusetaotlus – Liidu kodakondsus – Liidu kodanike õigus vabalt liikuda liikmesriikide territooriumil – ELTL artikkel 21 – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artiklid 4 ja 5 – Kohustus kanda kaasas isikutunnistust või passi – Määrus (EÜ) nr 562/2006 (Schengeni piirieeskirjad) – VI lisa – Liikmesriigi merepiiri ületamine lõbusõidulaeva pardal – Karistused, mida kohaldatakse ilma isikutunnistuse või passita liikmesriikide vahel liikumise korral – Päevamäärades mõistetav rahaline karistus – Trahvi arvutamine rikkuja keskmise kuusissetuleku alusel – Proportsionaalsus – Karistuse karmus rikkumisega võrreldes)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

A

menetluses osales: Syyttäjä

Resolutsioon

Liidu kodanike vaba liikumise õigust, mis on ette nähtud ELTL artiklis 21 ja täpsustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruses (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrusega (EL) nr 610/2013), sätestatud piiride ületamist puudutavaid sätteid arvestades tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, millega liikmesriik näeb oma kodanikele kriminaalkaristuse ähvardusel ette kohustuse kanda ükskõik millist transpordivahendit või marsruuti kasutades teise liikmesriiki reisides kaasas kehtivat isikutunnistust või passi, tingimusel et sellise karistuse kohaldamise kord on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega, muu hulgas proportsionaalsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõttega.

Liidu kodanike vaba liikumise õigust, mis on ette nähtud ELTL artikli 21 lõikes 1, tuleb määruses (EÜ) nr 562/2006 (muudetud määrusega (EL) nr 610/2013) sätestatud piiride ületamist puudutavaid sätteid arvestades tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, millega liikmesriik näeb oma kodanikele kriminaalkaristuse ähvardusel ette kohustuse kanda teisest liikmesriigist saabudes tema territooriumile sisenemisel kaasas kehtivat isikutunnistust või passi, tingimusel et see kohustus ei mõjuta sisenemisõigust ja et selle kohustuse rikkumise eest määratavate karistuste kohaldamise kord on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega, muu hulgas proportsionaalsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõttega. Lõbusõidulaeva pardal toimuv reis kõnealusest liikmesriigist teise liikmesriiki läbi rahvusvaheliste vete kuulub selle määruse VI lisa punkti 3.2.5 teises lõigus ette nähtud tingimustel nende juhtude hulka, mil sellise dokumendi esitamist võib nõuda.

ELTL artikli 21 lõiget 1 ja direktiivi 2004/38 artikleid 4 ja 36 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline kriminaalkaristuste määramise kord, millega liikmesriik näeb oma riigipiiri ilma kehtiva isikutunnistuse või passita ületamise eest ette trahvi, mis võib ulatuda näiteks kuni 20%-ni rikkumise toimepanija kuu netosissetulekust, sest niisugune trahv ei vasta sellise rikkumise väiksele raskusastmele.

____________

1 ELT C 103, 30.3.2020.