Language of document :

2021 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš A

(Byla C-35/20)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sąjungos pilietybė – Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti valstybių narių teritorijoje – SESV 21 straipsnis – Direktyva 2004/38/EB – 4 ir 5 straipsniai – Pareiga turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą – Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 (Šengeno sienų kodeksas) – VI priedas – Valstybės narės jūrų sienos kirtimas pramoginiu laivu – Sankcijų sistema, taikoma už judėjimą tarp valstybių narių be asmens tapatybės kortelės arba paso – Baudžiamoji baudų skyrimo dienomis tvarka – Baudos apskaičiavimas atsižvelgiant į pažeidėjo vidutines mėnesio pajamas – Proporcingumas – Bausmės griežtumas palyginti su pažeidimu)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

A

dalyvaujant: Syyttäjä

Rezoliucinė dalis

1.    Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti, numatyta SESV 21 straipsnyje ir sukonkretinta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančioje Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančioje [d]irektyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, atsižvelgiant į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 562/2006, nustatančiame taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), iš dalies pakeistame 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013, įtvirtintas nuostatas dėl sienų kirtimo, turi būti aiškinama taip, kad remiantis ja nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias valstybė narė įpareigoja savo piliečius turėti su savimi galiojančius asmens tapatybės kortelę ar pasą, kai jie keliauja – nesvarbu, kokia transporto priemone ir kokiu maršrutu – į kitą valstybę narę, ir už šios pareigos nesilaikymą nustato baudžiamąsias sankcijas, su sąlyga, kad šių sankcijų taikymo tvarka atitinka bendruosius Sąjungos teisės principus, įskaitant proporcingumo ir nediskriminavimo principus.

2.    Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti, numatyta SESV 21 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 562/2006, iš dalies pakeistame Reglamentu (ES) Nr. 610/2013, įtvirtintas nuostatas dėl sienų kirtimo, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias valstybė narė įpareigoja savo piliečius turėti su savimi galiojančius asmens tapatybės kortelę arba pasą, kai jie atvyksta į jos teritoriją iš kitos valstybės narės, o už šios pareigos nesilaikymą numato baudžiamąsias sankcijas, jeigu ši pareiga nėra teisės atvykti sąlyga ir už minėtos pareigos nevykdymą skiriamų sankcijų taikymo tvarka atitinka bendruosius Sąjungos teisės principus, įskaitant proporcingumo ir nediskriminavimo. Kelionė į atitinkamą valstybę narę iš kitos valstybės narės pramoginiu laivu kertant tarptautinius vandenis yra, laikantis šio reglamento VI priedo 3.2.5. punkto antroje pastraipoje numatytų sąlygų, vienas iš atvejų, kai gali būti paprašyta pateikti tokį dokumentą.

3.    SESV 21 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2004/38 4 ir 36 straipsnius, siejamus su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalimi, reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiama baudžiamųjų sankcijų sistema, pagal kurią valstybė narė už jos nacionalinės sienos kirtimą be galiojančių asmens tapatybės kortelės arba paso numato piniginę baudą, kuri, pavyzdžiui, gali siekti 20 % pažeidėjo neto mėnesio pajamų, nes tokia bauda neatitinka šio pažeidimo, kuris laikytinas nesunkiu, sunkumo.

____________

1 OL C 103, 2020 3 30.