Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – trestné konanie proti A

(vec C-35/20)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Právo občanov Únie voľne sa pohybovať na území členských štátov – Článok 21 ZFEÚ – Smernica 2004/38/ES – Články 4 a 5 – Povinnosť mať pri sebe preukaz totožnosti alebo cestovný pas – Nariadenie (ES) č. 562/2006 (Kódex schengenských hraníc) – Príloha VI – Prekročenie námornej hranice členského štátu na rekreačnom plavidle – Režim sankcií uplatniteľných v prípade pohybu medzi členskými štátmi bez preukazu totožnosti alebo cestovného pasu – Trestnoprávny režim denných sadzieb peňažných trestov – Výpočet peňažného trestu na základe priemerného mesačného príjmu páchateľa – Proporcionalita – Prísnosť trestu vo vzťahu k trestnému činu)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

A

za účasti: Syyttäjä

Výrok rozsudku

Právo občanov Únie na voľný pohyb stanovené v článku 21 ZFEÚ a spresnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vzhľadom na ustanovenia týkajúce sa prekročenia hraníc uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013, vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorou členský štát pod hrozbou trestnoprávnych sankcií ukladá svojim štátnym príslušníkom povinnosť mať pri sebe platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas, keď akýmkoľvek dopravným prostriedkom a akoukoľvek trasou cestujú do iného členského štátu, pokiaľ sú podmienky týchto sankcií v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, medzi inými so zásadou proporcionality a zákazu diskriminácie.

Právo občanov Únie na voľný pohyb stanovené v článku 21 ods. 1 ZFEÚ sa vzhľadom na ustanovenia týkajúce sa prekročenia hraníc uvádzané nariadením (ES) č. 562/2006, zmeneným a doplneným nariadením (EÚ) č. 610/2013, má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorou členský štát pod hrozbou trestnoprávnych sankcií ukladá svojim štátnym príslušníkom povinnosť mať pri sebe platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas, keď vstupujú na jeho územie pri príchode z iného členského štátu, pokiaľ táto povinnosť nepodmieňuje právo vstupu a ak podmienky sankcií stanovených pre prípad nesplnenia uvedenej povinnosti sú v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, medzi inými so zásadou proporcionality a zákazu diskriminácie. Cesta do dotknutého členského štátu z iného členského štátu uskutočnená na palube rekreačného plavidla, ktorá vedie cez medzinárodné vody, sa uvádza medzi podmienkami podľa bodu 3.2.5 druhého odseku prílohy VI tohto nariadenia, v prípadoch ktorých možno predloženie takého dokladu požadovať.

Článok 21 ods. 1 ZFEÚ a články 4 a 36 smernice 2004/38 v spojení s článkom 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia režimu trestnoprávnych sankcií, prostredníctvom ktorého členský štát prekročenie svojej štátnej hranice bez platného preukazu totožnosti alebo cestovného pasu trestá peňažným trestom, ktorý môže orientačne dosahovať 20 % čistého mesačného príjmu páchateľa, keďže takýto peňažný trest nie je primeraný závažnosti tohto narušenia, pretože toto má menej závažnú povahu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 103, 30.3.2020.