Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

14. července 2011

Věc F-98/07

Nicole Petrilli

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Pomocní smluvní zaměstnanci – Smlouva na dobu určitou – Pravidla upravující maximální dobu zaměstnání dočasných zaměstnanců ve službách Komise – Rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto prodloužení smlouvy – Protiprávnost – Rozsah náhrady škody – Ohodnocení ex aequo et bono“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se N. Petrilli domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2007, kterým byla zamítnuta její žádost o prodloužení její smlouvy pomocného smluvního zaměstnance, jakož i toho, aby byla Komisi uložena náhrada škody.

Rozhodnutí:      Finanční odškodnění, které Komise dluží žalobkyni na základě rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. ledna 2009, Petrilli v. Komise (F‑98/07), je stanoveno ve výši 12 097,43 eur, navýšené o úroky podle sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace uplatnitelné v dotčeném období, zvýšené o dva body. Komise ponese veškeré náklady řízení vztahující se k fázi řízení před vynesením výše uvedeného rozsudku ze dne 29. ledna 2009, jakož i vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených žalobkyní vztahujících se k pozdější fázi řízení. Žalobkyně ponese polovinu vlastních nákladů řízení vztahujících se k fázi následující po vynesení výše uvedeného rozsudku ze dne 29. ledna 2009.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Žaloba na náhradu škody – Zrušení napadeného protiprávního aktu – Přiměřená náhrada nemajetkové újmy

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

Zrušení aktu stiženého protiprávností může samo o sobě představovat přiměřenou a v zásadě dostačující náhradu veškeré nemajetkové újmy, kterou tento akt mohl způsobit, ledaže žalobkyně prokáže, že utrpěla nemajetkovou újmu, kterou lze oddělit od protiprávnosti, na jejímž základě byl akt zrušen a která nemůže být tímto zrušením zcela nahrazena.

(viz bod 28)


Odkazy:

Soudní dvůr: 9. července 1987, Hochbaum a Rawes v. Komise, 44/85, 77/85, 294/85 a 295/85, bod 22; 7. února 1990, Culin v. Komise, C‑343/87, body 27 a 28

Soud prvního stupně: 9. listopadu 2004, Montalto v. Rada, T‑116/03, bod 127; 6. června 2006, Girardot v. Komise, T-10/02, bod 131

Tribunál Evropské unie: 9. prosince 2010, Komise v. Strack, T-526/08 P, bod 58

Soud pro veřejnou službu: 8. května 2008, Suvikas v. Rada, F‑6/07, bod 151