Language of document :

Žaloba podaná 17. septembra 2007 - Acosta Iborra a i./Komisia

(vec F-93/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Holandsko) a iní (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bol zverejnený zoznam úradníkov povýšených v rámci povyšovania za rok 2006, v rozsahu, v akom Komisia nezohľadnila nárok žalobcov na povýšenie v rámci povyšovania za rok 2006 a neuviedla ich mená na zozname povýšených úradníkov,

ak je potrebné, zrušiť výslovné rozhodnutia Komisie zo 6. júna 2007, ktorými bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobcami podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (služobný poriadok) 16. februára 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú veľmi podobné dôvody ako tie uvedené v rámci veci F-92/07, o ktorej je uverejnené oznámenie v rovnakom čísle Úradného vestníka Európskej únie.

____________