Language of document :

Иск, предявен на 21 септември 2007 г. - Rebizant и др./Комисия

(Дело F-94/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Jean Rebizant (Карлсруе, Германия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищците

да се установи незаконосъобразността на решението, с което се определят праговете за повишаване в степен AD 13, приложими спрямо длъжностните лица, чието възнаграждение е за сметка на бюджет "Изследвания/Съвместен център за изследвания (СЦИ)" и бюджет "Функциониране",

да се отмени решението на органа по назначаването да не се повишават ищците в степен AD 13 в процедурата за повишаване за 2006 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищците се позовават на следните основания:

-    нарушение на член 5, параграф 5 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (Правилника),

-    нарушение на член 6, параграф 2 от Правилника и на член 9 от приложение XIII към този правилник,

-    нарушение на принципа на равно третиране.

Ищците уточняват, че като определила на 98,5 прага за повишаване в степен AD 13 за длъжностните лица, чието възнаграждение е за сметка на бюджет "Изследвания" и бюджет "СЦИ", Комисията не взела предвид от една страна длъжностите, които съгласно член 9 от приложение XIII към Правилника били действително свободни в ГД "Изследвания" и ГД "СЦИ" и, от друга страна, специфичното положение на длъжностните лица, който получават възнаграждението си от тези бюджети.

Ищците поддържат, че като не направила това, Комисията не се съобразила с решението си от 20 юли 2005 г. за условията относно процедурата за повишаване на длъжностните лица, които получават възнаграждението си от частта "Изследвания" от общия бюджет, с което се установявали правилата, гарантиращи принципа на равно третиране на длъжностните лица към различните бюджети.

____________