Language of document :

Žaloba podaná dne 21. září 2007 - Rebizant a další v. Komise

(Věc F-94/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jean Rebizant (Karlsruhe, Německo) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Lois, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

určit protiprávnost rozhodnutí, které stanovilo limity pro povýšení do platové třídy AD 13 použitelné pro úředníky, na něž se vztahuje rozpočet Výzkum/Společné výzkumné středisko (SVS) a rozpočet Provoz;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepovýšení žalobců do platové třídy AD 13 v rámci období pro povýšení 2006;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobci uplatňují následující žalobní důvody:

-    porušení čl. 5 odst. 5 služebního řádu úředníků Evropských společenství (služební řád);

-    porušení čl. 6 odst. 2 služebního řádu, jakož i článku 9 jeho přílohy XIII;

-    porušení zásady rovného zacházení.

Žalobci upřesňují, že Komise tím, že pro úředníky, na něž se vztahuje rozpočet Výzkum a rozpočet SVS, stanovila limit pro povýšení do platové třídy AD 13 na 98,5, nezohlednila jednak pracovní místa, která byla podle článku 9 přílohy XIII služebního řádu na GŘ pro výzkum a na GŘ SVS skutečně volná, a jednak specifický ráz postavení úředníků, na něž se vztahují tyto rozpočty.

Žalobci tvrdí, že Komise tím, že tak neučinila, porušila své rozhodnutí ze dne 20. července 2005 o podmínkách týkajících se řízení o povýšení úředníků odměňovaných z části výzkum souhrnného rozpočtu, které stanoví pravidla zajišťující zásadu rovného zacházení mezi úředníky, na něž se vztahují různé rozpočty.

____________