Language of document :

Žaloba podaná 21. septembra 2007 - Rebizant a i./Komisia

(vec F-94/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jean Rebizant (Karlsruhe, Nemecko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Lois, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

určiť nezákonnosť rozhodnutia, ktorým boli stanovené povyšovacie limity do platovej triedy AD 13 uplatňujúce sa na úradníkov patriacich do rozpočtu Výskum/Spoločné výskumné stredisko a do rozpočtu Prevádzka,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcov v rámci povyšovacieho obdobia za rok 2006 do platovej triedy AD 13,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia uvádzajú na podporu svojej žaloby tieto žalobné dôvody:

porušenie článku 5 ods. 5 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (služobný poriadok),

porušenie článku 6 ods. 2 služobného poriadku, ako aj článku 9 jeho prílohy XIII,

porušenie zásady rovnosti zaobchádzania.

Žalobcovia spresňujú, že Komisia tým, že stanovila povyšovací limit do platovej triedy AD 13 pre úradníkov patriacich do rozpočtu Výskum a rozpočtu Spoločné výskumné stredisko na 98,5, nezohľadnila na jednej strane pracovné miesta, ktoré boli na základe článku 9 prílohy XIII služobného poriadku v GR (generálne riaditeľstvo) pre výskum a GR Spoločné výskumné stredisko skutočne neobsadené, a na druhej strane zvláštnosť situácie úradníkov patriacich do týchto rozpočtov.

Žalobcovia tvrdia, že Komisia porušila svoje rozhodnutie z 20. júla 2005 týkajúce sa spôsobov povyšovania úradníkov odmeňovaných z rozpočtových prostriedkov pre výskum zo všeobecného rozpočtu, teda rozhodnutie, ktoré stanovuje pravidlá zaručujúce zásadu rovnosti zaobchádzania s úradníkmi, ktorí patria do rôznych rozpočtov.

____________