Language of document :

Иск, предявен на 24 септември 2007 г. - De Fays / Комисия

(Дело F-97/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Chantal De Fays (Брюксел, Белгия) (представители: P.-P. Gehuchten и Ph. Reyniers, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени Решението на органа по назначаването (ОН) от 21 юни 2007 г. и, ако е необходимо, Решението на ОН от 21 ноември 2006 г.,

да се осъди Комисията да заплати трудовите възнаграждения, чието изплащане е било спряно, заедно със законната лихва,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът - длъжностно лице в Комисията, което твърди, че поради заболяване е било принудено да отсъства от работа - оспорва решенията на ОН, с които отсъствията му след 19 октомври 2006 г. се приемат за неразрешени и с които за него се прилага член 60 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (Правилника).

На първо място, ищецът твърди, че при провеждане на процедурата за търсене на становище от независим лекар съгласно член 59 от Правилника е нарушено правото на защита и принципа на състезателност. В допълнение, заключението на независимия лекар не било надлежно мотивирано и в него била допусната явна грешка в преценката.

Ищецът поддържа също така, че предвид съвременните научни достижения решението, с което той е принуден да се върне на работното място, нарушава принципа на предпазните мерки.

____________