Language of document :

Žaloba podaná dne 24. září 2007 - De Fays v. Komise

(Věc F-97/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chantal De Fays (Brusel, Belgie) (zástupci: P.-P. Gehuchten a Ph. Reyniers, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 21. června 2007 a, v případě potřeby, jeho rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2006;

uložit Komisi zaplacení mezd, jejichž výplata byla pozastavena, navýšených o zákonné úroky;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice Komise trpící onemocněním, kvůli kterému údajně nemohla pracovat, zpochybňuje rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterými považuje její nepřítomnosti počínaje dnem 19. října 2006 za neomluvené a uplatňuje vůči ní článek 60 služebního řádu úředníků Evropských společenství (služebního řádu).

Žalobkyně nejprve uplatňuje, že v průběhu arbitrážního řízení zahájeného na základě článku 59 služebního řádu byla porušena práva obhajoby a zásada kontradiktornosti. Navíc zpráva smírčího lékaře není řádně odůvodněna a je postižena zjevně nesprávným posouzením.

Žalobkyně mimoto tvrdí, že rozhodnutí, které jí ukládá dostavit se na pracoviště, porušuje za současného stavu vědeckého poznání zásadu obezřetnosti.

____________