Language of document :

Žaloba podaná 24. septembra 2007 - De Fays/Komisia

(vec F-97/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chantal De Fays (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P.-P. Gehuchten a Ph. Reyniers, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 21. júna 2007 a pokiaľ je to potrebné, aj jeho rozhodnutie z 21. novembra 2006,

zaviazať Komisiu na zaplatenie miezd, na ktoré sa vzťahovalo opatrenie o pozastavení, spolu s príslušnými zákonnými úrokmi,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka Komisie, ktorá trpí chorobou, z dôvodu ktorej sa údajne nemohla dostaviť do práce, spochybňuje rozhodnutie menovacieho orgánu považovať jej neprítomnosti nasledujúce po 19. októbri 2006 za neodôvodnené a uplatňovať na ňu preto článok 60 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (služobný poriadok).

Žalobkyňa najprv uplatňuje, že v priebehu arbitrážneho postupu začatého na základe článku 59 služobného poriadku došlo k porušeniu práva na obranu a zásady kontradiktórnosti. Navyše správa posudkového lekára nebola správne odôvodnená a obsahovala zjavne nesprávne posúdenie.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že rozhodnutím, ktorým jej bolo uložené, aby sa dostavila na pracovisko, bola vzhľadom na súčasné vedecké poznatky porušená zásada obozretnosti.

____________