Language of document :

Talan väckt den 24 september 2007 - De Fays mot kommissionen

(Mål F-97/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chantal De Fays (Bryssel Belgien) (ombud: advokaterna P.-P. Gehuchten och Ph. Reyniers)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 21 juni 2007 och i den del som är nödvändigt även dess beslut av den 21 november 2006,

förplikta kommissionen att utbetala den lön som har innehållits jämte dröjsmålsränta,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman vid kommissionen och lider av en sjukdom som hon hävdar hindrar henne från att arbeta. Hon vänder sig mot tillsättningsmyndighetens beslut att anse hennes arbetsfrånvaro efter den 19 oktober 2006 som otillåten frånvaro och tillämpa artikel 60 i tjänsteföreskrifterna på hennes fall.

Sökanden hävdar för det första att medlingsförfarandet som genomfördes med stöd av artikel 59 i tjänsteföreskrifterna har skett på ett sätt som strider mot rätten till försvar och kontradiktionsprincipen. Förtroendeläkarens utlåtande är dessutom inte korrekt motiverat och innehåller en uppenbart felaktig bedömning.

Sökanden hävdar dessutom att beslutet att kräva att hon inställer sig på arbetet strider mot försiktighetsprincipen, med hänsyn till dagens vetenskapliga kunskap.

____________