Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 - Beatriz Acosta Iborra e.a. / Commissie

(Zaak F-93/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2006 - Vermogen om in derde taal te werken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nederland) en negen andere ambtenaren van de Commissie (vertegenwoordigers: N. Lhoëst, vervolgens N. Lhoëst en S. Fernández Menéndez, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Interveniënt: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Šulce en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet te bevorderen, omdat zij niet hebben aangetoond in een derde taal te kunnen werken

Dictum

De besluiten om Acosta Iborra en negen andere ambtenaren van de Commissie van de Europese Gemeenschappen wier namen zijn opgenomen in de bijlage bij dit arrest in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet te bevorderen, worden nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten en de kosten van verzoekers dragen.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 283 van 24.11.2007, blz. 44.