Language of document : ECLI:EU:F:2008:76

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. birželio 17 d.

Byla F‑97/07

Chantal De Fays

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Laikinojo nedarbingumo atostogos – Nepateisinamas nebuvimas – Arbitražo procedūra“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo C. De Fays prašo, pirma, panaikinti 2007 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimą atmesti jos skundą dėl 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimo, kuriame pripažįstama, kad ji neteisėtai nebuvo darbe nuo 2006 m. spalio 19 d. ir kad dėl to jai turėjo būti nesumokėtas darbo užmokestis už laikotarpį, per kurį ji nepateisinamai nebuvo darbe ir kuris viršija jos metinių atostogų laikotarpį.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Naujų pagrindų pateikimas vykstant procesui – Sąlygos

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies d ir e punktai ir 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Laikinojo nedarbingumo atostogos – Sveikatos patikrinimas – Sveikatos patikrinimo išvadų ginčijimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa ir 60 straipsnio pirma pastraipa)

3.      Pareigūnai – Laikinojo nedarbingumo atostogos – Sveikatos patikrinimas – Nebuvimo darbe nepateisinamo pobūdžio pripažinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalies ketvirta ir penkta pastraipos ir 60 straipsnio pirma pastraipa)

1.      Iš Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies d ir e punktų ir 43 straipsnio nuostatų matyti, kad ieškinyje turi būti nurodomas bylos dalykas, pagrindai ir teisiniai bei faktiniai argumentai, kuriais remiasi ieškovas, ir kad vykstant procesui negalima pateikti naujų ieškinio pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie grindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui. Vis dėlto pagrindas, kuriuo plėtojamas anksčiau tiesiogiai ar netiesiogiai ieškinyje nurodytas pagrindas ir kuris glaudžiai su juo susijęs, turi būti pripažinta priimtinu.

(žr. 53 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. balandžio 26 d. Sprendimo Falcione prieš Komisiją, F‑16/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑3 ir II‑A‑1‑7, 65 punktas; 2006 m. birželio 30 d. Nutarties Ott ir kt. prieš Komisiją, F‑87/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑73 ir II‑A‑1‑263, 74 punktas.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje numatyta arbitražo procedūra, kurią vykdo nepriklausomas gydytojas ir kuria gali pasinaudoti pareigūnas, ketinantis ginčyti su juo susijusio sveikatos patikrinimo išvadas, atitinka Bendrijos teisės aktų leidėjo norą patikslinti nebuvimo darbe kontrolės ir medicininių pažymų pateikimo procedūras. Jei pareigūnas galėtų teisėtai kritikuoti sveikatos patikrinimo išvadas nesilaikydamas tam konkrečiai numatytos procedūros, nors tai būtų daroma siekiant pagrįsti ieškinį dėl akto, kaip antai priemonės, kurios imtasi remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 60 straipsnio pirma pastraipa nepateisinamo nebuvimo darbe atveju, tai prieštarautų šiam tikslui.

(žr. 56 punktą)

3.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos ir 60 straipsnio pirmos pastraipos aiškiai matyti, kad kai administracija gauna sveikatos patikrinimo išvadas, kuriose tvirtinama, jog pareigūnas gali atlikti savo pareigas, ji privalo pripažinti, kad pareigūnas nepateisinamai nebuvo darbe nuo sveikatos patikrinimo dienos, išskaičiuoti šio neatvykimo dienas iš suinteresuotojo asmens kasmetinių atostogų laikotarpio ir, jei išnaudojamos šios atostogos, nemokėti pareigūnui darbo užmokesčio už atitinkamą laikotarpį. Tarnyba, į kurią kreiptasi, patikrinusi, kad dėl sveikatos patikrinimo neprašoma pradėti arbitražo procedūros, vykdomos nepriklausomo gydytojo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalies penktoje pastraipoje įtvirtintas sąlygas, turi privalomą kompetenciją imtis šių priemonių. Todėl panaikinus šias priemones dėl jų autoriaus kompetencijos nebuvimo būtų priimtas toks pat sprendimas, kai šis trūkumas būtų ištaisytas atgaline data nuo šio trūkumo atsiradimo dienos.

(žr. 70 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimas Parlamentas prieš Reynolds, C‑111/02 P, Rink. p. I‑5475, 59–61 punktai.