Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

11. prosince 2008

Věc F-93/07

Beatriz Acosta Iborra a další

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšování v roce 2006 – Způsobilost pracovat ve třetím jazyce“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou Acosta Iborra a dalších devět úředníků Komise žádají Soud, aby zejména zrušil rozhodnutí o tom, že nebudou v roce 2006 povýšeni.

Rozhodnutí: Rozhodnutí nepovýšit žalobkyni a dalších devět úředníků Komise v roce 2006 se zrušují. Komise ponese vlastní náklady řízení a náklady řízení žalobců. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice podporující Komisi, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Nepředložení napadeného aktu

(Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 44 odst. 3 až 6)

2.      Úředníci – Povýšení – Podmínky – Prokázání způsobilosti pracovat ve třetím jazyce (Služební řád, čl. 45 odst. 2; příloha III, článek 7, příloha XIII, článek 11)

1.      Pokud vedoucí soudní kanceláře v rozporu s čl. 44 odst. 6 jednacího řádu Soudu prvního stupně nevyzval žalobce, který nepřipojil ke své žalobě sporné rozhodnutí, aby tak učinil, nemůže jej soud Společenství zbavit takové možnosti nápravy tím, že prohlásí žalobu za nepřípustnou z důvodu nedodržení podmínek uvedených v čl. 44 odst. 4 uvedeného jednacího řádu.

(viz bod 18)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 5. listopadu 2008, Avanzata a další v. Komise, F‑48/06, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 49 a 50

2.      Článek 45 odst. 2 služebního řádu, ve znění nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, který stanoví, že úředníci jsou povinni před svým prvním povýšením prokázat schopnost pracovat ve třetím jazyce, se použije až po vstupu v platnost společných prováděcích pravidel, která budou přijata po vzájemné dohodě orgánů.

Jelikož zákonodárce podle článku 11 přílohy XIII služebního řádu v každém případě vyloučil použití čl. 45 odst. 2 na povýšení s účinky před 1. květnem 2006, nemůže se toto ustanovení použít před vstupem v platnost uvedených společných prováděcích pravidel za podmínek požadovaných zákonodárcem, jimiž je zajištění jeho jednotného uplatňování v jednotlivých orgánech a propojení této nové povinnosti vyplývající ze služebního řádu s možností úředníků mít přístup ke vzdělávání ve třetím jazyce. Orgán Společenství tedy nemůže uplatňovat tento článek služebního řádu za podmínek, které sám určil.

(viz body 33 až 36)