Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 11 grudnia 2008 r.

Sprawa F-93/07

Beatriz Acosta Iborra i in.

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. – Umiejętność pracy w trzecim języku

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której B. Acosta Iborra i dziewięciu innych urzędników żąda między innymi stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu im awansu w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji o nieprzyznaniu skarżącej i dziewięciu innym urzędnikom Komisji awansu w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r. Komisja zostaje obciążona własnymi kosztami i kosztami poniesionymi przez skarżących. Rada Unii Europejskiej, występująca w charakterze interwenienta po stronie Komisji, pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne –Nieprzedłożenie zaskarżonego aktu

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21; regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 44 § 3–6)

2.      Urzędnicy – Awans – Przesłanki – Wykazanie się umiejętnością pracy w trzecim języku

(regulamin pracowniczy, art. 45 ust. 2; załącznik III, art. 7; załącznik XIII, art. 11)

1.      Jeżeli wbrew art. 44 § 6 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji sekretarz nie wezwał skarżącego, który nie załączył spornej decyzji do skargi, do jej uzupełnienia, sąd nie może pozbawić go takiej możliwości uzupełnienia, uznając skargę za niedopuszczalną ze względu na niespełnienie wymogów z art. 44 § 4 regulaminu.

(zob. pkt 18)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑48/06 Avanzata i in. przeciwko Komisji, 5 listopada 2008 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 49, 50

2.      Artykuł 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 723/2004 zmieniającym Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w którym ustanowiono obowiązek wykazania się przez urzędnika umiejętnością pracy w trzecim języku, zanim otrzyma pierwszy awans, ma zastosowanie dopiero od wejścia w życie wspólnych przepisów wykonawczych, przyjętych przez instytucje na mocy porozumienia.

Skoro bowiem prawodawca wykluczył, w każdym razie na podstawie art. 11 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, zastosowanie art. 45 ust. 2 do awansów przyznanych ze skutkiem przed dniem 1 maja 2006 r., powyższego przepisu nie można stosować przed wejściem w życie wspomnianych wspólnych przepisów wykonawczych na warunkach wymaganych przez prawodawcę, tj. z gwarancją jednolitego stosowania w poszczególnych instytucjach oraz przy powiązaniu tego nowego obowiązku wynikającego z regulaminu z umożliwieniem urzędnikom podjęcia nauki trzeciego języka. Tym samym instytucja nie może stosować omawianego artykułu regulaminu pracowniczego według określonych tylko przez siebie reguł.

(zob. pkt 33–36)