Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 11 december 2008

Mål F-93/07

Beatriz Acosta Iborra m.fl.

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2006 – Förmåga att arbeta på ett tredje språk”

Saken:         Talan om ogiltigförklaring som väckts av Beatriz Acosta Iborra och nio andra tjänstemän vid kommissionen i enlighet med artiklarna 236 EG och 152 EA, angående bland annat besluten att inte befordra sökandena i samband med befordringsförfarandet 2006.

Avgörande: Besluten att i samband med befordringsförfarandet 2006 inte befordra sökanden och nio andra tjänstemän vid kommissionen ogiltigförklaras. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader samt sökandenas rättegångskostnader. Europeiska unionens råd ska i egenskap av intervenient till stöd för kommissionen, bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Den angripna rättsakten har inte ingetts

(Domstolens stadga, artikel 21; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 44.3–44.6)

2.      Tjänstemän – Befordran – Villkor – Visad förmåga att arbeta på ett tredje språk

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45.2; bilaga III, artikel 7, och bilaga XIII, artikel 11)

1.      När justitiesekreteraren i strid med artikel 44.6 i förstainstansrättens rättegångsregler, inte har gett sökanden, som inte har bilagt det omtvistade beslutet till ansökan, tillfälle att rätta sin ansökan, kan gemenskapsdomstolarna inte beröva sökanden en sådan möjlighet genom att förklara att talan inte kan tas upp till sakprövning på grund av att villkoren i artikel 44.4 i nämnda rättegångsregler inte har uppfyllts.

(se punkt 18)

Hänvisning till

personaldomstolen: den 5 november 2008 i mål F-48/06, Avanzata m.fl. mot kommissionen, REGP 2008, s. I‑A-0000 och II‑A-0000, punkterna 49 och 50

2.      Artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna, i dess lydelse enligt förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda, i vilken föreskrivs att tjänstemannen före sin första befordran efter rekryteringen ska visa sin förmåga att arbeta på ett tredje språk, är tillämplig först efter det att de allmänna genomförandebestämmelserna har trätt i kraft, vilka ska antas genom överenskommelse mellan institutionerna.

Eftersom lagstiftaren enligt artikel 11 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna under alla förhållanden har undantagit tillämpningen av artikel 45.2 från befordran som får verkan före den 1 maj 2006, kan denna bestämmelse inte tillämpas före det att nämnda allmänna genomförandebestämmelser har trätt i kraft i enlighet med de villkor som lagstiftaren uppställt, det vill säga med säkerställande av en enhetlig tillämpning inom de olika institutionerna och att denna nya skyldighet enligt tjänsteföreskrifterna kopplas till en möjlighet för tjänstemännen att få utbildning i ett tredje språk. En institution kan således inte tillämpa denna artikel i tjänsteföreskrifterna i enlighet med institutionens egna villkor.

(se punkterna 33–36)