Language of document : ECLI:EU:F:2009:7

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

29. jaanuar 2009

Kohtuasi F‑98/07

Nicole Petrilli

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised abiteenistujad – Vastuvõetavus – Isikut kahjustav meede – Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 3b ja 88 – Lepingu kestus – Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsuse, mis puudutab komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust, artikli 3 lõige 1 – Õiguspärasus

Ese:      N. Petrilli palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagiavaldusega esiteks tühistada komisjoni 20. juuli 2007. aasta otsus lükata tagasi N. Petrilli taotlus pikendada tema lepingulise abiteenistuja lepingut, ning teiseks mõista komisjonilt välja kahjuhüvitis.

Otsus: Tühistada komisjoni 20. juuli 2007. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus pikendada tema lepingulise abiteenistuja lepingut. Pooled esitavad Avaliku Teenistuse Kohtule kolme kuu jooksul käesoleva vaheotsuse kuulutamisest kas 20. juuli 2007. aasta otsuse õigusvastasusega seotud rahalise hüvitise summa, mis tuleneb pooltevahelisest kokkuleppest või kui kokkulepet ei saavutatud, siis arvuliselt väljendatud nõuded asjaomase summa kohta. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Muude teenistujate teenistustingimused – Lepinguline abiteenistuja – Töölevõtmise lepingu kestus

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 88 esimene lõik)

2.      Ametnikud – Muude teenistujate teenistustingimused – Lepinguline abiteenistuja – Töölevõtmise lepingu kestus

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 88 esimene lõik)

1.      Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 esimene lõik võimaldab ametisse nimetaval asutusel sõlmida ja pikendada lepinguliste abiteenistujatega tähtajalisi lepinguid niivõrd, kuivõrd „tegelik teenistusaeg koos lepingu pikendamisest tuleneva ajaga ei ületa kolme aastat”. Sõnad „tegelik teenistusaeg” saavad tähendada üksnes lepingulise abiteenistuja lepingu kestust muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b tähenduses mitte mis tahes teenistusaega.

(vt punktid 47 ja 48)

2.      Institutsioon ei saa muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 esimest lõiku eiramata ning muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b alusel piirata üldiselt ja impersonaalselt, eelkõige üldiste rakendusnormide või üldkohaldatava siseotsusega, lepinguliste abiteenistujate töölevõtmise lepingute maksimaalset kestust, mille on kindlaks määranud seadusandja ise. Institutsioonidel ei ole õigust kalduda personalieeskirjade või muude teenistujate teenistustingimuste sõnaselgest normist rakendussättega kõrvale, v.a juhul, kui see võimalus on sõnaselgelt ette nähtud.

Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsuse artikli 1 lõike 2 punkti a kolmandast taandest, mis käsitleb komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust, tuleneb, et see otsus ning seega asjaomase otsuse artikli 3 lõikes 1 sisalduv maksimaalselt kuueaastase teenistuse piirang on kohaldatavad kõigile lepingulistele abiteenistujatele, v.a muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 90 osutatud konverentsitõlkidele.

Kuue aasta reegel saab piirata lepingulise abiteenistuja lepingu kestust lühemaks kui kolme aasta pikkuseks ajaks üksnes juhul, kui huvitatud isik on varem võetud tööle ajutise teenistuja või abiteenistujana, lepingulise või ajutise töötajana või muu lepingu raames. 28. aprilli 2004. aasta otsuse artikli 3 lõige 1 ei too seega kaasa muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 esimeses lõigus ettenähtud maksimaalselt kolmeaastase kestuse süstemaatilist lühendamist.

Siiski ei saa üldiste ja impersonaalsete normidega ettenähtud erandi kohaldamise sagedus lepinguliste abiteenistujate töölevõtmise lepingu maksimaalsele kestusele, mis on ette nähtud muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 esimeses lõigus, olla määrav sellele küsimusele vastamisel, kas komisjon on pädev tegema muude teenistujate teenistustingimustes sõnaselgelt ettenähtud eeskirjast erandit.

Seetõttu piirab komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsuse artikli 3 lõige 1 muude teenistujate teenistustingimuste artikli 88 esimeses lõikes sätestatu ulatust õigusvastaselt.

(vt punktid 54–59)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 1. detsember 1994, kohtuasi T‑54/92: Schneider vs. komisjon (EKL AT 1994, lk I‑A‑281 ja II‑887, punkt 19).

Avaliku Teenistuse Kohus: 26. juuni 2008, kohtuasi F‑54/07: Joseph vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 69).