Language of document : ECLI:EU:F:2009:7

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. sausio 29 d.

Byla F‑98/07

Nicole Petrilli

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pagalbiniai sutartininkai – Priimtinumas – Asmens nenaudai priimtas aktas – KTĮS 3b ir 88 straipsniai – Darbo sutarties trukmė – 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimo dėl maksimalaus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpio 3 straipsnio 1 dalis – Teisėtumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo N. Petrilli prašo panaikinti 2007 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą atmesti jos prašymą pratęsti pagalbinės sutartininkės darbo sutartį ir priteisti iš Komisijos žalos atlyginimą.

Sprendimas: Panaikinti 2007 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmestas prašymas pratęsti ieškovės kaip pagalbinės sutartininkės darbo sutartį. Per tris mėnesius nuo šio tarpinio sprendimo paskelbimo šalys turi nurodyti Tarnautojų teismui bendru susitarimu nustatytą piniginės kompensacijos, susijusios su 2007 m. liepos 20 d. sprendimo neteisėtumu, sumą, arba, jei susitarimas nebus pasiektas, savo reikalavimus dėl šios sumos dydžio. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos – Pagalbinis sutartininkas – Įdarbinimo trukmė

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio pirma pastraipa)

2.      Pareigūnai – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos – Pagalbinis sutartininkas – Įdarbinimo trukmė

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio pirma pastraipa)

1.      Pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio pirmą pastraipą sudaryti tarnybos sutartis įgaliotai tarnybai leidžiama sudaryti ir pratęsti terminuotas pagalbinių sutartininkų darbo sutartis su sąlyga, kad „faktinis įdarbinimo institucijoje laikotarpis, įskaitant visus pratęsimo laikotarpius, [neviršija] trejų metų“. Sąvoka „faktinis įdarbinimo institucijoje laikotarpis“ reiškia tik Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnyje nurodyto sutartininko darbo sutarties trukmę, o ne bet kurio įdarbinimo institucijoje trukmę.

(žr. 47 ir 48 punktus)

2.      Institucija, nepažeisdama Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio pirmos pastraipos, negali bendrai ir visiems asmenims bendrosiomis įgyvendinimo nuostatomis ar visuotinai taikomu vidaus sprendimu apriboti galimo maksimalios Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnyje nurodytų sutartininkų įdarbinimo trukmės, kurią nustatė pats teisės aktų leidėjas. Iš tiesų institucijos neturi kompetencijos nukrypti nuo eksplicitinės Pareigūnų tarnybos nuostatų ar šių sąlygų normos priimdamos įgyvendinimo nuostatas, išskyrus atvejus, kai aiškiai turi šiuos įgaliojimus.

Iš 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimo dėl maksimalaus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpio 1 straipsnio 2 dalies a punkto matyti, kad šis sprendimas ir jo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta maksimali 6 metų tarnybos trukmė taikomi visiems pagalbiniams sutartininkams, išskyrus Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 90 straipsnyje numatytus konferencijų vertėjus žodžiu.

Žinoma, taikant 6 metų taisyklę apriboti pagalbinio sutartininko sutarties trukmę mažesniu nei 3 metai laikotarpiu galima tik jei asmuo pirma dirbo laikinuoju tarnautoju, pagalbiniu darbuotoju, sutartininku, laikinai priimtu ar kitu darbuotoju. Taigi 2004 m. balandžio 28 d. sprendimo 3 straipsnio 1 dalimi sistemingai nemažinamas Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytas maksimalus 3 metų laikotarpis.

Tačiau tai, kaip dažnai taikoma nuostata, leidžianti nukrypti nuo Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytos maksimalios pagalbinių sutartininkų įdarbinimo trukmės taisyklės, kai ši nuostata suformuluota bendrais terminais ir taikoma visiems asmenims, neturi lemiamos reikšmės sprendžiant klausimą, ar Komisija turi kompetenciją nukrypti nuo eksplicitinės Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų normos.

Todėl 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimo 3 straipsnio 1 dalimi neteisėtai ribojama Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnio pirmos pastraipos taikymo sritis.

(žr. 54–59 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1994 m. gruodžio 1 d. Sprendimo Schneider prieš Komisiją, T‑54/92, Rink. VT p. I‑A‑281 ir II‑887, 19 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. birželio 26 d. Sprendimo Joseph prieš Komisiją, F‑54/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 69 punktas.